تحویل کارآموزی 972


دانشجویانی که واحد کارآموزی آنها با آقای مهندس محسن عالی در نیمسال 972 ثبت شده است، تا پایان تیر ماه مهلت دارند که گزارش کارآموزی خود را سامانه امور دانشجویی آپلود نمایند


نوشته شده توسط کارشناس گروه عمران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲v