بازدید علمی از پروژه ساختمان مسکونی لوکس تالی


گروهی از دانشجویان مهندسی عمران  یک بازدید علمی از پروژه ساختمانی لوکس تالی واقع در تهران را در روز سه شنبه مورخ1397/09/28به همراه استاد مربوطه انجام دادند 


نوشته شده توسط کارشناس گروه عمران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰