منو های مرتبطنصب صندوق انتقادات و پیشنهادات


دانشجویان محترم در صورت هرگونه انتقاد و پیشنهاد می توانید در قالب نامه ای انتقادات و پیشنهادات خود را در داخل صندوق نصب شده در طبقه همکف ساختمان اداری جنب اتاق مدیریت حراست قرار دهید
ضمناً به زودی صندوق انتقادات و پیشنهادات بصورت مجازی در سایت دانشگاه قرار خواهد گرفت


                                                                                         #معاونت دانشجویی فرهنگی#

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸