1- ترکیب اعضای کمیسیون:

1-1- اعضا هیئت مؤسس دانشگاه

2-1- افراد صاحب‌نظر و متخصص با تایید رئیس هیئت امنا حسب مورد (بدون حق رأی)

2- وظایف کمیسیون دائمی:

1-2- بررسی و کارشناسی موضوعاتی که از سوی رئیس دانشگاه یا هریک از اعضا هیئت امنا به کمیسیون ارجاع می‌شود.

2-2- بررسی بودجه‌ی تفضیلی دانشگاه به‌منظور طرح در هیئت امنا.

3-2- بررسی ساختار تشکیلاتی دانشگاه.

4-2- بررسی و تصویب اصلاحیه‌های بودجه‌ی تفضیلی حسب ضرورت در قالب برنامه‌های توسعه‌ی دانشگاه و سیاست تعیین‌شده از سوی هیئت امنا حداکثر تا سقف 10% و گزارش نهایی آن به هیئت امنا.

5-2- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه ‌و تحلیل آن به‌منظور تهیه گزارش توجیهی ازعملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیئت امنا.

6-2- جلسات کمسیون با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود. دعوت‌نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمسیون دائم توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.