1. آقای دکتر علی‌محمد احمدوند (رئیس شورا)


2. آقای مهندس مسعود احمدوند (معاون آموزشی دانشگاه و نایب رئیس شورا)


3. آقای دکتر محمود ظریفیان یگانه (معاون دانشجویی و فرهنگی)


4. آقای مهدی عالی (معاون پژوهشی و فناوری)


5. آقای مهندس محسن عالی (معاون اداری، مالی و پشتیبانی)


6. آقای امیر رضایی (مدیر نظارت و ارزیابی و دبیر شورا)


7. آقای دکتر حسین عالی (عضو هیئت علمی)


8. آقای مهندس حسین اقبالی (عضو هیئت علمی)


9. آقای مهندس امین آقائی روزبهانی (عضو هیئت علمی)