بر اساس ماده 4 آیین‌نامه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی هدف از تشکیل هیئت اجرایی، انجام فرآیند جذب و استخدام اعضای هیئت علمی واجد شرایط و دارای توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی با توجه به نیازهای دانشگاه‌ها می‌باشد.
برابر با ماده 5 آیین‌نامه هیئت عالی جذب، وظایف هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی عبارتند از:
1- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیئت علمی در گروه‌های آموزشی و پژوهشی
2- انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه
3- تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیئت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیئت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیئت علمی درچارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه
4- اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیئت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی
5- نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیئت علمی
6- ارائه گزارش‌های مستمر سالیانه حسب مورد به هیئت مركزی جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری