منو های مرتبطتاریخ انتشار
نوبت چاپ
شابک
تیراژ
تعداد صفحه
مولف
عنوان
دی 88
1
978600478266
1500
392
محمد خدابخشی
اصول حسابداری و هزینه بابی در موسسات اقتصادی
اردیبهشت88
1
9786005478075
2000
228
محمد خدابخشی
اصول سرپرستی و مدیریت در سازمان ها
خرداد 92
1
9786009291823
1000
408
علی محمداحمدوند- غلام چاپلقیان
تفکرسیستمی:کل گرایی خلاق برای مدیران(ترجمه)
خرداد93
2
9786009291823
1000
408
علی محمداحمدوند- غلام چاپلقیان
تفکرسیستمی:کل گرایی خلاق برای مدیران(ترجمه)
مهر93
3
9786009291823
1000
408
علی محمداحمدوند- غلام چاپلقیان
تفکرسیستمی:کل گرایی خلاق برای مدیران(ترجمه)
ابان 93
1
978600548891
1000
167
سید محمد حامد حسینی –
سید عبدالرضا حسینی
مدیریت بحران و ایمنی صنایع
اذر 90
1
9786009224135
1000
160
علی محمد احمدوند-غلام  چاپلقیان
مدیریت دانش در امور پلیسی(ترجمه)
ابان 91
1
9786009224180
2000
288
علی محمد احمدوند-غلام چاپقیان
راهنمای گام به گام کسب دانش در عمل(ترجمه)
93
1
9786009291885
2000
208
علی محمد احمدوند-غلام چاپلقیان
ایجاد و پیادهسازی برنامه ی راهبردی خویش(ترجمه)