منو های مرتبطعنوان مقاله
نام نویسنده
تعدادنویسندگان
ارائه مقاله
تاریخ
رابطه نفوذ مدیران بحران بر مولفه های برنامه ریزی  و تاب آوری
سید علی حسینی
4
علمی- پزوهشی
94
رابطه نفوذ مدیران بحران بر مولفه های برنامه ریزی  و تاب آوری
سید احمد حسینی
4
علمی- پزوهشی
94
رابطه نفوذ مدیران بحران بر مولفه های برنامه ریزی  و تاب آوری
سید حامد حسینی
4
علمی- پزوهشی
94
بررسی رابطه سلامت روانی مدیران بحران با میزان خلاقیت انان
سید علی حسینی
3
کنفرانس بین المللی
94
بررسی رابطه سلامت روانی مدیران بحران با میزان خلاقیت انان
سید محمد حامد حسینی
3
کنفرانس بین المللی
94
بررسی رابطه سلامت روانی مدیران بحران با میزان خلاقیت انان
سید احمد حسینی
3
کنفرانس بین المللی
94
حاشیه نشینی در کلان شهر تهران و پیامدهای امنیتی آن
سید محمد حامد حسینی
2
مجله علمی- عمومی
94
Assess the determinants of staff  burnout : A case study of eyanekey nonprofit university
سید علی حسینی
4
مجله خارجی
94
Assess the determinants of staff  burnout : A case study of eyanekey nonprofit university
سید احمد حسینی
4
مجله خارجی
94
Assess the determinants of staff  burnout : A case study of eyanekey nonprofit university
سید محمد حامد حسینی
4
مجله خارجی
94
رابطه نفوذ مدیران بحران بر مولفه های برنامه ریزی  و تاب آوری
سید محمد حامد حسینی
4
علمی - پژوهشی isc
94
رابطه نفوذ مدیران بحران بر مولفه های برنامه ریزی  و تاب آوری
سید احمد حسینی
4
علمی - پژوهشی isc
94
رابطه نفوذ مدیران بحران بر مولفه های برنامه ریزی  و تاب آوری
سید علی حسینی
4
علمی - پژوهشی isc
94
بررسی جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی
محمد حسین حسینی
2
علمی - پژوهشی isc
94
بررسی جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی
سید عبدالرضا حسینی
2
علمی - پژوهشی isc
94
Provide a New Method in order to Control of the DFIG under Distorted Grid Voltage
سید محسن اقبالی
1
isi
94
نقش رسانه های جهانی در سیاست های خارجی آمریکا پس از واقعه 11 سپتامبر
محمد حامد حسینی
3
علمی - پژوهشی
94
رابطه استفاده از فنون مدیریت ریسک با عملکرد شرکت های فعال صنایع غذایی
محمد حسین حسینی
3
علمی-پژوهشی isc
94
رابطه استفاده از فنون مدیریت ریسک با عملکرد شرکت های فعال صنایع غذایی
سید عبدالرضا حسینی
3
علمی-پژوهشی isc
94