آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالیپیوست ها
نوشته شده توسط ریاست دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱