گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی اطلاعات گروه اخبار و اطلاعیه


ساعت و زمان جلسه ي دفاع گروه برق و مخابرات

برنامه ي حضور اساتيد راهنما جهت برگزاري جلسه ي دفاع به شرح زير است :

دانشجوياني  که برگه ي فرم اعلام آمادگي دفاع را از استاد راهنماي خود دريافت نموده اند در زمانهاي مشخص شده به شرح زير ? به استاد راهنماي خود مراجعه نمايند .در ضمن همراه داشتن پرينت پايان نامه الزامي است.  

شنبه هفدهم  مرداد ماه : اقاي روزبهاني ساعت پانزده  
                               اقاي کريمي ساعت شانزده 
                                اقاي اکبريان ساعت چهارده
                           خانم صمدزاده ساعت چهارده و سي دقيقه
                          اقاي زينالي ساعت سيزده و سي دقيقه
.                        اقاي احمدي ساعت دوازده و سي دقيقه 
                       خانم زرين کمر ساعت شانزده
يکشنبه  هجده  مرداد ماه : اقاي مومني  ساعت دوازده
                                 اقاي عبدوس ساعت دوازده 
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ 1394/05/12