سيزدهمين دوره جشنواره ورزشي درون دانشگاهي
قابل توجه دانشجويان گرامي،جهت شرکت در سيزدهمين دوره جشنواره ورزشي درون دانشگاهي به فايل هاي پيوست شده مراجعه نماييد.
ادامه مطلب...