نتايج انتخابات کانونهاي فرهنگي هنري دانشجويان
انتخابات شوراي مرکزي کانونهاي فرهنگي هنري دانشگاه ايوان کي از تاريخ شنبه 22 ارديبهشت 97 در محل پرديس دانشگاه آغاز و تا دوشنبه 24 ارديبهشت 97 ادامه داشت. اکنون پس از اتمام راي گيري و شمارش آراء،
ادامه مطلب...