تاريخ تحويل پروژه پاياني
اطلاعيه_مهم دانشجوياني که پروژه پاياني آنها اماده دفاع و مورد تاييد استاد راهنما مي‌باشد مي‌بايست در روز دوشنبه مورخ 24 مهر 1396 ساعت 14-12:30جهت ارائه پروژه خود در دانشگاه حضوريابند.@eyc_iegroup
ادامه مطلب...
اطلاعيه شماره 1 در خصوص سرويس رفت و آمد دانشجويان در نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 .ترم 961
با توجه به برنامه‌ريزي نماينده دانشگاه مبني بر ارائه خدمات سرويس رفت و آمد دانشجويي از تهران به ايوان‌کي و بالعکس در نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 (ترم 961) توسط شرکت حمل و نقل سهيل سير البرز در اين
ادامه مطلب...