تحويل کارآموزي 972
دانشجوياني که واحد کارآموزي آنها با آقاي مهندس محسن عالي در نيمسال 972 ثبت شده است، تا پايان تير ماه مهلت دارند که گزارش کارآموزي خود را سامانه امور دانشجويي آپلود نمايند
ادامه مطلب...