اساتيد راهنماي پايان نامه دانشجويان ارشد که با تاخير فرم را ارسال کرده اند:
به اطلاع آندسته از دانشجويان ارشد که فرم پيشنهاد استاد راهنما را با تاخيرارسال کرده اند، مي رساند ليست نهايي اساتيدراهنما به شرح ذيل مي باشد. دانشجويان موظفند به اساتيد راهنما مراجعه کرده ونسبت به
ادامه مطلب...