گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی اطلاعات گروه اخبار و اطلاعیه


تاريخ و ساعت جلسه دفاع گروه برق و مخابرات

برنامه حضور اساتيد راهنما جهت برگزاري جلسه ي دفاع به شرح زير است :
دانشجويان بايد برگه اعلام امادگي دفاع را به استاد راهنماي مربوطه تحويل دهند و همچنين پرينت پايان نامه در جلسه ي دفاع الزامي است .
شنيه هفدهم مرداد ماه : اقاي روزبهاني ‌ ساعت پانزده .              
                                      اقاي کريمي ساعت شانزده     
                                        اقاي اکبريان ساعت چهارده
                                        خانم صمد زاده ساعت چهارده و سي دقيقه
                                        اقاي زينالي ساعت سيزده و سي دقيقه
                                         خانم زرين کمر ساعت شانزده
                                        اقاي احمدي ساعت دوازده و سي دقيقه
يکشنبه هجدهم مردادماه : اقاي مومني ساعت دوازده
                                        اقاي عبدوس  ساعت دوازده 
 
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ 1394/05/13