مديريت خدمات آموزشي واحد ثبت نام و میهمان و انتقال اطلاعيه ها


حذف و اضافه نيمسال دوم سال تحصيلي 98-1397 (ترم 972) به انضمام نکات مهم انتخاب واحد
نــوع فعاليــت  آموزشــــي
روز ـ  ماه ـ‌ سال
انتخاب واحد ترم 972 (توسط خود دانشجو) بصورت اينترنتي :
10/11/97 لغايت 12/11/97
مهلت درخواست مرخصي تحصيلي :
15/11/97  لغايت 30/11/97
شروع و پايان كلاس ها :
14/11/97  لغايت  13/03/98
حذف و اضافه ( بصورت اينترنتي ): 
23/11/97  لغايت  25/11/97
 درخواست حذف تکدرس و يا حذف نيمسال تحصيلي :
 20/02/98 لغايت 30/02/98
آخرين مهلت اعلام اسامي دانشجويان داراي غيبت بيش از حد مجاز به مديريت امور آموزشي دانشگاه:
10/03/98
امتحان دروس عملي (آزمايشگاهي و کارگاهي):
29/02/98  لغايت  02/03/98
شروع امتحانات پايان ترم
پايان امتحانات
19/03/98
06/04/98


1.   دانشجو پس از مشاهده کارنامه هر نيمسال در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشي نظير عدم درج نمره ، قرارگرفتن در وضعيت اخراجي بر اساس مفاد آيين نامه آموزشي و ... در اسرع وقت ملزم به تکميل فرم ويژه بررسي مشکلات آموزشي دانشجويان و ارائه آن به انضمام کپي آخرين کارنامه تحصيلي به مدير محترم گروه آموزشي مربوطه خواهند بود . جهت رسيدگي سريع به درخواست دانشجو مديران محترم گروه هاي آموزشي در صورت تأييد حداکثر دو روز پس از تاريخ تقاضاي دانشجو آن را به دفتر مدير کل آموزش ارسال خواهد نمود. بديهي است دانشجوياني که درموعد مقرر درخواست خود را ارائه ننمايند درخواست آنها مورد بررسي قرار نخواهد گرفت .

2.  درصورتيکه دانشجويان مشروط دروس اضافي خودرا بطوراختياري حذف ننمايند ، گروه آموزشي  نسبت به حذف دروس اضافي اقدام خواهد نمود.

3.  دانشجويان لازم است در انتخاب واحد و حذف و اضافه، پيش نياز دروس انتخابي را رعايت نمايند.


4.  کليه دانشجويان ( حتي دانشجويان ترم آخر و دانشجويان کارشناسي ارشد که واحد پايان نامه ايشان باقي مانده باشد ) بايد در زمان هاي مقرر ثبت نام نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند.

5.  کليه دانشجويان موظف به کنترل برنامه هفتگي و ليست واحدهاي انتخابي در زمان حذف و اضافه مي باشند تا در صورت تغييرات احتمالي در برنامه هفتگي و ايجاد تداخل برنامه هفتگي و امتحان ، در حذف و اضافه نسبت به اصلاح واحدهاي انتخابي اقدام نمايند . مسئوليت عدم مراجعه در زمان حذف و اضافه و تبعات ناشي از آن بعهده دانشجو بوده و امور آموزشي هيچگونه مسئوليتي در قبال حذف و ايجاد تداخل و کاهش واحد ها و ... را نخواهد داشت.

6.  دانشجوياني که معدل نيمسال قبلي آنها 17 و بالاتر ازآن باشد مي توانند تا سقف 24 واحد درسي انتخاب نمايند.


7.  دانشجويان ترم آخر و فارغ التحصيل دوره هاي کارداني و کارشناسي پيوسته و ناپيوسته نکات زير را در زمان انتخاب واحد مورد توجه قرار داده و رعايت نمايند :
الف: کليه دانشجويان ترم آخر مي توانند به شرط اتمام کليه دروس دوره 24 واحد را اخذ نمايند. دانشجوياني مشروطي نيمسال گذشته (معدل نيمسال زير122) نيز مي توانند 24 واحد اخذ نمايند به شرط آنکه کلا 24 واحد درسي ايشان باقيمانده باشد.

  ب : دانشجويان ترم آخر ضمن معاف بودن از رعايت مقررات پيش نيازي و هم نيازي (تبصره واحده ماده 9) مي توانند از تداخل برنامه هفتگي يک درس با  
  يک يا چند درس (به شرط موافقت استاد درس اصلي) از تداخل يک امتحان با يک امتحان (با مسئوليت شخص دانشجو و بدون وقت اضافه) و اخذ يک درس  
  غير حضوري (به شرط عدم ارائه درس توسط گروه در آن نيمسال) استفاده نمايند.

  ج : استفاده از تسهيلات بند ب مشروط به انتخاب کليه واحدهاي درسي باقيمانده  براي فراغت از تحصيل مي باشد . در هر حال چنانچه درسي (حتي يک درس  
  يک واحدي) نيز انتخاب نشود امکان استفاده از تسهيلات بند ب مقدور نبوده و در صورت استفاده مسلماً طبق مقررات برخورد خواهد گرديد .

8.  کليه دانشجويان موظف هستند تا پايان حذف و اضافه نسبت به جا به جايي دروسي که به حد نصاب نرسيده است اقدام نمايند در غير اينصورت، هرگونه تبعات ناشي از آن بر عهده دانشجو بوده و امور آموزشي هيچگونه مسئوليتي در قبال جابه جايي دانشجو در گروه ديگر و يا ثبت درس جديد نخواهد داشت.

9.  دانشجويان کارشناسي ارشد که صرفا واحد پايان نامه ايشان باقي مانده است موظف هستند براي تمديد پايان نامه به آموزش مراجعه نمايند و چنانچه سنوات مجاز ايشان به اتمام رسيده باشد (سنوات مجاز 4 ترم است) نسبت به اخذ مجوز سنوات اضافي اقدام نمايند. در صورت عدم مراجعه، دانشجوي انصرافي محسوب شده و عواقب آن بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.
10.  ماده 21 آيين نامه آموزشي (کارداني و کارشناسي پيوسته و ناپيوسته)
 
    ثبت نام نکردن دانشجو در هر نيمسال تحصيلي، انصراف از تحصيل محسوب مي شود.

11.  ماده 17 آيين نامه آموزشي (کارداني و کارشناسي پيوسته و ناپيوسته)

    
حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره هاي حضوري الزامي است لذا غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و   اضافه يا به هر دليل ديگر  
  مجاز نيست و در صورت پيشامد جزو 16/3 غيبت مجاز دانشجو محسوب مي شود.
12.  ماده 10 آيين نامه اجرايي ( کارشناسي ارشد ناپيوسته)

   
دانشجو موظف به ثبت نام در موعد مقرر (اعلام شده توسط دانشگاه) مي باشد و عدم ثبت نام به منزله انصراف از تحصيل محسوب مي شود.
                                         

                                                                       مديريت خدمات آموزشي دانشگاه
 
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ 1397/11/20