اطلاعيه مهم ثبت نام از پذيرفته شدگان کارشناسي ارشد 1397 دانشگاه ايوان کي
شرايط و نحوه ثبت نام از پذيرفته شدگان مقطع کارشناسي ارشد 1397 دانشگاه ايوان کي دانشگاه ايوان کي به عنوان بزرگترين دانشگاه غيرانتفاعي شرق تهران و جزو دانشگاه های برتر غيرانتفاعيکشور به انتخاب وزارت
ادامه مطلب...
اطلاعيه مهم پيرامون مؤسسه غيرانتفاعي منحل شده زرنديه
پيرو تصميم دفتر محترم آموزش عالي غير دولتي وزارت عتف مبني بر انتقال پرونده هاي آموزشي مؤسسه غير انتفاعي منحل شده زرنديه به دانشگاه غيرانتفاعي ايوان كي به استحضار می رساند، از تاریخ 1397/04/16 کلیه
ادامه مطلب...