معاونت پژوهشي و فناوري مديريت برنامه ريزي پژوهشي اخبار و اطلاعيه


قرار گرفتن موسسه آموزش عالي ايوانکي در سطح يک (عالي) در رتبه بندي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

وزارت علوم دانشگاه ها و موسسات غيرانتفاعي را در 5 رده سطح بندي کرد.از مجموع 358 موسسه و دانشگاه غيرانتفاعي، 269 موسسه در اين سطح بندي قرار داده شدند.
براساس اين سطح بندي، 47 موسسه و دانشگاه غيرانتفاعي در سطح يک، 78 دانشگاه و موسسه غيرانتفاعي در سطح دو، 71 موسسه و دانشگاه غيرانتفاعي در سطح سه ،51 موسسه و دانشگاه غيرانتفاعي در سطح چهار و 12 موسسه و دانشگاه غيرانتفاعي در سطح پنج قرار گرفتند.

موسسه آموزش عالي ايوانکي در اين رتبه بندي در سطح يک قرار گرفته است.

موسسات آموزش عالي سطح يک محدوديت توسعه ندارند

براساس اعلام وزارت علوم موسسات و دانشگاه هاي غيرانتفاعي که در سطح يک قرار دارند، از حمايت وزارت علوم برخوردار بوده و محدوديت توسعه نيز ندارند.

اعمال محدوديت توسعه براي موسسات سطح دو

دانشگاه و موسسات غيرانتفاعي که در سطح دو قرار دارند از سوي وزارت علوم حمايت مي شوند ولي محدوديت توسعه دارند.

کاهش فعاليت موسسات سطح سه

موسسات و دانشگاه هاي غيرانتفاعي که در سطح سه قرار دارند، محدوديت توسعه داشته و همچنين فعاليت آنان نيز کاهش مي يابد.

پذيرش صفر براي موسسات سطح چهار

موسسات و دانشگاه هايي که در سطح چهار قراردارند، نه تنها محدوديت توسعه، بلکه ممنوعيت توسعه نيز داشته و ظرفيت و توسعه آنها کاهش مي يابد و تعداد دانشجويان آنها به سمت صفر حرکت مي کند.

امکان انحلال براي موسسات سطح پنج

موسسات و دانشگاه هايي هم که در سطح پنج قرار دارند، ممنوعيت توسعه همراه با قطع وضعيت پذيرش داشته و امکان انحلال آنها نيز بررسي مي شود، يعني تا 6 ماه به اين موسسات فرصت داده مي شود و در صورتي که نتوانند شاخص هاي مورد نظر را کسب کنند منحل مي شوند.

 
نوشته شده توسط مدير پژوهش در تاریخ 1394/05/04