مديريت برنامه ريزي پژوهشي پژوهش اخبار و اطلاعيه


دانشگاه ايوان‌کي در سطح يک دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي کشور

از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه ايوان‌کي در سطح 1 دانشگاه‌ها و موسسات غيردولتي و غيرانتفاعي کشور قرار گرفت.

نتايج سطح‌بندي 289 موسسه و دانشگاه‌ غيردولتي-غيرانتفاعي کشور از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام شد. در اين سطح‌بندي دانشگاه‌ها و موسسات غيردولتي غيرانتفاعي کشور به 5 سطح کلي تقسيم شده‌اند:
سطح 1: مورد حمايت و تشويق قرار مي‌گيرند و با رعايت مقررات مجاز به توسعه خواهند بود.

سطح 2: با رعايت مقررات و در نظر گرفتن ملاحظاتي مجاز به توسعه خواهند بود.
سطح 3: داراي محدوديت توسعه در مقاطع تحصيلات تکميلي خواهند بود.
سطح 4: داراي ممنوعيت توسعه در مقاطع تحصيلات تکميلي و محدوديت توسعه در ساير مقاطع مي‌باشند.
سطح 5: داراي ممنوعيت توسعه در همه زمينه‌ها مي‌باشند.
حال دانشگاه ايوان‌کي مفتخر است که مطابق سنوات گذشته در سطح 1 دانشگاه‌ها و موسسات غيردولتي غيرانتفاعي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است. اين در حالي است که موسسات غيردولتي-غيرانتفاعي استان‌هاي سمنان و تهران شرايط زير را دارا مي‌باشند:

استان سمنان:

1.موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي علاءالدوله سمناني : سطح دو
2.موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي مولوي ايوان‌کي: سطح سه
3.موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي اديبان : سطح سه
4.موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي رشد دانش: سطح سه
5.موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي شاهرود: سطح سه
6.موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي کومش: سطح :سه
7.موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي برآيند: سطح :پنج
8.موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي توران: سطح پنج
9.موسسه آموزش عالي غيردولتي غير انتفاعي علوم توسعه پايدار آريا: سطح پنج
10.موسسه آموزش عالي غيردولتي غير انتفاعي علوم توسعه فضيلت : سطح پنج


استان تهران:

1.دانشگاه غيردولتي غيرانتفاعي خاتم: سطح يک
2.موسسه آموزش عالي غيردولتي غير انتفاعي ارشاد: سطح دو
3.موسسه آموزش عالي غيردولتي غير انتفاعي صفاهان: سطح دو
4.موسسه آموزش عالي غيردولتي غير انتفاعي معماري و هنر پارس: سطح دو
5.موسسه آموزش عالي غيردولتي غير انتفاعي رفاه: سطح سه
6.موسسه آموزش عالي غيردولتي غير انتفاعي آل طاها: سطح سه
7.موسسه آموزش عالي غيردولتي غير انتفاعي صدرالمتالهين: سطح سه
8.موسسه آموزش عالي غيردولتي غير انتفاعي ابرار: سطح چهار

 
نوشته شده توسط معاونت پژوهش و فناوري در تاریخ 1395/08/24