دانشگاه ایوان‌کی در سطح یک دانشگاه‌های غیرانتفاعی کشور


از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ایوان‌کی در سطح 1 دانشگاه‌ها و موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی کشور قرار گرفت.

نتایج سطح‌بندی 289 موسسه و دانشگاه‌ غیردولتی-غیرانتفاعی کشور از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد. در این سطح‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات غیردولتی غیرانتفاعی کشور به 5 سطح کلی تقسیم شده‌اند:
سطح 1: مورد حمایت و تشویق قرار می‌گیرند و با رعایت مقررات مجاز به توسعه خواهند بود.

سطح 2: با رعایت مقررات و در نظر گرفتن ملاحظاتی مجاز به توسعه خواهند بود.
سطح 3: دارای محدودیت توسعه در مقاطع تحصیلات تکمیلی خواهند بود.
سطح 4: دارای ممنوعیت توسعه در مقاطع تحصیلات تکمیلی و محدودیت توسعه در سایر مقاطع می‌باشند.
سطح 5: دارای ممنوعیت توسعه در همه زمینه‌ها می‌باشند.
حال دانشگاه ایوان‌کی مفتخر است که مطابق سنوات گذشته در سطح 1 دانشگاه‌ها و موسسات غیردولتی غیرانتفاعی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. این در حالی است که موسسات غیردولتی-غیرانتفاعی استان‌های سمنان و تهران شرایط زیر را دارا می‌باشند:

استان سمنان:

1.موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی علاءالدوله سمنانی : سطح دو
2.موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مولوی ایوان‌کی: سطح سه
3.موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ادیبان : سطح سه
4.موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی رشد دانش: سطح سه
5.موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی شاهرود: سطح سه
6.موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کومش: سطح :سه
7.موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی برآیند: سطح :پنج
8.موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی توران: سطح پنج
9.موسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی علوم توسعه پایدار آریا: سطح پنج
10.موسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی علوم توسعه فضیلت : سطح پنج


استان تهران:

1.دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی خاتم: سطح یک
2.موسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی ارشاد: سطح دو
3.موسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی صفاهان: سطح دو
4.موسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی معماری و هنر پارس: سطح دو
5.موسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی رفاه: سطح سه
6.موسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی آل طاها: سطح سه
7.موسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی صدرالمتالهین: سطح سه
8.موسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی ابرار: سطح چهار


نوشته شده توسط معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴