مدیریت امور دانشجويي امور مشمولين و نظام وظيفه بخشنامه نه گانه نظام وظيفه

     
 

قابل توجه دانش آموختگان گرامي

عطف به بخش نامه نه گانه نظام وظيفه به شماره 41/5/57264 مورخ 1382/9/4 به آگاهي مي رساند دانشجويان پسر در صورت داشتن يکي از شرايط ذيل مي توانند براي دريافت گواهي موقت و دانشنامه اقدام فرمايند. 

1.     كارت پايان خدمت دوره ضرورت (زير پرچم سابق)

2.     كارت معافيت دائم

3.     كارت معافيت موقت درمدت اعتبار آن

4.     گواهي اشتغال به تحصيل بر اساس کارت معافيت تحصيلي معتبر

5.     گواهي صادره از نيروي نظامي و انتظامي مبني براستخدام درنيروهاي مذكور

6.     گواهي صادره از نيروي نظامي و انتظامي مبني براشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غيبت اوليه

7.     گواهي اشتغال به تحصيل يا خدمت دروزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و آموزشگاه فنون هواپيمائي

8.     برگ اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون غيبت درمدت اعتبار آن (برگ سبز يا برگ اعزام)

9.     کارت محروميت از انجام خدمت وظيفه عمومي صادره به استناد قوانين قبلي