گروه مديريت و حسابداری اطلاعات گروه ایمیل اساتید

     
 
ايميل اساتيد گروه حسابداري
آقاي سيد محمد حسين حسيني
hosseiny.smh@gmail.com
آقاي مصطفي رفيعي
mostafa.rafiee_47@yahoo.com
آقاي رحمان رحيمي
rahmanRahimi82@gmail.com
آقاي سيد خاموشي
Ssadegh@yahoo.com
خانم مهناز عرب شهراب
shahrab91@gmail.com
آقاي سيد محمد حامد حسيني
hoseiny140@gmail.com
آقاي مهدي ابوالي
MehdiAbvali@yahoo.com
آقاي حميد خدامي
 
اقاي بهزاد خاکي
khaki_b@yahoo.com
خانم سحر عايديني
sahar.abedini67@gmail.com
آقاي سيد احمد حسيني
S.A.Hoseiny@Gmail.com
آقاي سيد رضا حسيني علائي
Rha114@chmail.ir
آقاي حسن صالحي
Hasansalehi_912@yahoo.com
آقاي صادق زاده
sadeghzadeh2012@yahoo.com
آقاي مهندس محمدرضا ملکي
reza.maleki88@gmail.com
آقاي سيد مهدي خير خواهان
m.kh5155@yahoo.com
آقاي مهندس محسن احمدوند
Mohsenahmadvand7@gmail.com
آقاي مهندس حامد بلوچي
hamedbaloochi@yahoo.com
خانم نجمه زند اقطاعي
n_zandaghtaei@yahoo.com
آقاي مسلم نيلچي
Moslem.Nilchi@gmail.com
آقاي مجيد عليجاني
Alijani1819@gmail.com
خانم ندا عماديان
Neda_emadian.eyc.ac.ir
آقاي سعيد سعيدي
Saeed_saeedi94@yahoo.com
آقاي حسين علي اصغرزاده رومياني
Hosein.asghar@yahoo.com
اقاي خودکار 
rezakhodkar@gmail.com
آقاي مهرآرا
Ah.mehrara@gmail.com