گروه روانشناسی اطلاعات گروه اخبار و اطلاعیه

مرتب سازی به صورت از
انتخاب تاریخ
تا
انتخاب تاریخ
 
 
کارگاه هاي آموزشي گروه روانشناسي در ترم 971 به شرح زير مي باشد و دانشجويان علاقمند مي توانند براي ثبت نام به دفتر گروه روانشناسي مراحعه نمايند.

تاريخ استاد عنوان کارگاه رديف 30/7/97 آقاي صالحي هنر خوب زيستن 1 14/8/97 آقاي صالحي مهارتهاي زندگي (خودآکاهي) 2 27/8/97 خانم محمودي

ادامه مطلب...
 
کارگاه هاي آموزشي گروه روانشناسي در ترم 971 به شرح زير مي باشد و دانشجويان علاقمند مي توانند براي ثبت نام به دفتر گروه روانشناسي مراجعه نمايند.

تاريخ استاد عنوان کارگاه رديف 30/7/97 آقاي صالحي هنر خوب زيستن 1 14/8/97 آقاي صالحي مهارتهاي زندگي (خودآکاهي) 2 27/8/97 خانم محمودي

ادامه مطلب...
 
کارگاه هاي آموزشي گروه روانشناسي در ترم 971 به شرح زير مي باشد و دانشجويان علاقمند مي توانند براي ثبت نام به دفتر گروه روانشناسي مراجعه نمايند.

تاريخ استاد عنوان کارگاه رديف 30/7/97 آقاي صالحي هنر خوب زيستن 1 14/8/97 آقاي صالحي مهارتهاي زندگي (خودآکاهي) 2 27/8/97 خانم محمودي

ادامه مطلب...
 
کارگاه هاي آموزشي گروه روانشناسي در ترم 971 به شرح زير مي باشد و دانشجويان علاقمند مي توانند براي ثبت نام به دفتر گروه روانشناسي مراجعه نمايند.

تاريخ استاد عنوان کارگاه رديف 30/7/97 آقاي صالحي هنر خوب زيستن 1 14/8/97 آقاي صالحي مهارتهاي زندگي (خودآکاهي) 2 27/8/97 خانم محمودي

ادامه مطلب...
 
کارگاه هاي آموزشي گروه روانشناسي در ترم 971 به شرح زير مي باشد و دانشجويان علاقمند مي توانند براي ثبت نام به دفتر گروه روانشناسي مراجعه نمايند.

تاريخ استاد عنوان کارگاه رديف 30/7/97 آقاي صالحي هنر خوب زيستن 1 14/8/97 آقاي صالحي مهارتهاي زندگي (خودآکاهي) 2 27/8/97 خانم محمودي

ادامه مطلب...