گروه روانشناسی اطلاعات گروه ایمیل اساتید

     
 

 

 

 

نام و نام خانوادگي

ايميل

نغمه وحيدي قزويني

vahidinaghmeh@gmail.com

حميده زالي

Hamide.zali@yahoo.com

زهره مشيري

Zohrh_moshiri@eyc.ac.ir

آمنه براتي

Amene_barati@yahoo.com

زينب تاجيک

Tajik.i.z11@gmail.com

محمود ظريفيان يگانه

Zarifian.yeganeh@gmail.com