معرفی گروه هیات علمی و اساتید برجسته حسن جهان شاهی

نام و نام خانوادگی: حسن جهانشاهی
دانشکده: مهندسی صنایع
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی: منطق فازی - مدیریت کنترل پرژه - مهندسی ارزش و مدیریت ریسک
توضیحات:
     

کارشناسي:مهندس مکانيک -گرايش ساخت و توليد              دانشگاه تبريز
کارشناسي ارشد:مهندسي مکانيک-گرايش ساخت و توليد         دانشگاه ولونگانگ- استراليا
معادل کارشناسي ارشد:مهندسي مکانيک- سيستم هاي موشکي     خارج از کشور
دکتري:مهندسي صنايع-گرايش توليد صنعتي                    دانشگاه سويينبرن -استراليا

مشاور مرکز پايش و پيامدسنجي راهبردي سپاه-معاونت طرح و برنامه ريزي راهبردي سپاه-هم اکنون
مشاور مدير عامل شرکت دخانيات ايران در امور توليد -وزارت صنعت،معدن و تجارت-1391
قائم مقام و معاون توليد مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور-وزارت صنعت ،معدن و تجارت 1392
موسس کميته علمي سيستم هاي هوشمند در گروه مهندسي صنايع-دانشگاه جامع امام حسين (ع)
مدير گروه مهندسي صنايع دانشکده فني و مهندسي ،دانشگاه جامع امام حسين (ع) 1384-1387
موسس کميته علمي سيستم هاي هوشمند در گروه مهندسي صنايع-دانشگاه جامع امام حسين (ع)
معاون اداري پشتيباني دانشکده فني و مهندسي ،دانشگاه غيرانتفاعي صدرا-تهران
عضو کميسيون برنامه آموزشي دانشگاه جامع امام حسين (ع)
مدير کميته ساخت-مرکز تحقيقات آيروديناميک قدر-دانشگاه جامع امام حسين(ع)

Jahanshahi H., BFarhadzare, H. Fotohi, AGolpor  and M Mokhtari “A New Algorithm for ERPSystem Selection Based On Fuzzy Dematel Approach” int. Journal Advances inEnvironmental Biology, no 7 (9), 2013

 

Jahanshahi H., BFarhadzare, H. Fotohi, AGolpor  and M Mokhtari, “Solving Analytical NetworkBased Problems with Fuzzy Heuristic Method” European Journal of ScientificResearch, Accepted for Publication in 2013


جهانشاهي حسن، حسن احمدي عقيده مند و کاظم حکمت" ارائه الگوي ارزشابي استقرار RCM در سازمان"، سومين همايش مليمهندسي صنايع و سيستم، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، 1390

 

جهانشاهي حسن، سيد ضياء الدين قاضي زاده فرد وسيد مهدي علويان، "طراحي سيستم استنتاج فازي سوگينو جهت تخمين تبخير و تعرقگياه مرجع روزانه" ، کنگره ملي مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري اطلاعات، مشهدايران، 1391

 

جهانشاهي حسن، سيد ضياء الدين قاضي زاده فرد وسيد مهدي علويان، " شبيه سازي دستگاه لايسيمتري به وسيله سيستم هوش مصنوعي(منطق فازي و شبکه هاي عصبي)، کنگره ملي مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري اطاعات،مشهد، ايران، 1391

 

جهانشاهي حسن، مسعود احمدي و حسينعلي حسنپور"تحليل عوامل موثر در ميزان آمادگي دانشگاه ها براي پياده سازي موفقمديريت دانش"، ارسالي به مجله علمي – ترويجي رشد فناوري (ويرايش نهايي)، مرکزرشد دانشگاه تهران، 1391

 

جهانشاهي حسن، مسعود احمدي و حسينعلي حسن پور"ارائه رويکرد چند معياره فازي براي يافتن روابط علت و معلولي و اولويت بنديعوامل موفقيت مديريت دانش در دانشگاه ها"، مجله علمي – پژوهشي پژوهش هايمديريت منابع انساني، دنشگاه جامع امام حسين، شماره 11، بهار و تابستان 1391

 

آرمان مهر مسلم، جهانشاهي حسن، سيد ضياء الدينقاضي زاده فرد، امير تربتي، محمد رحيمي پور، "شناسايي و تحليل عوامل حياتيموفقيت حوزه آموزش در مراکز آموزش عالي با استفاده از نگاشتهاي ادراکي فازي"، فصل نامه علمي – پژوهشي " راهبردهاي آموزش" دوره پنجم، شماره 4،زمستان 1391

 

اماني حسين، احمد نورنگ، حسن جهانشاهي"توسعه مدل انتخاب تامين کنندگان با استفاده از تکنيک تصميم گيري چند معيارهفازي با فرض وابستگي معيارها" مجله علمي – ترويجي مديريت زنجيره تامين، شماره41، پاييز 1392

رديف
موضوع
مقطع
مسئوليت
دانشجو
1
طراحي مدل رياضي براي تخصيص بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (مطالعه موردي:معاونت طرح و برنامه س.ک.س)
دکتري
استاد مشاور
مرتضي زينليان
2
طراحي و تبين مدل يکپارچه براي انتخاب ERP براي سازمان هاي دولتي ايران با رويکرد کارکردي
دکتري
استاد مشاور
فريدون احمدي
3
برنامه ريزي پروژه هاي IT با زمانها و منابع محدود فازي با استفاده از الگوريتم ژنتيک
کارشناسي ارشد
استاد راهنما
کفايتمند غيور
4
کاربرد روش نگاشت هاي ادراکي فازي در سيستم پرداخت از طريق موبايل
کارشناسي ارشد
استاد راهنما
عباس تقي زادگان
5
ارائه مدل رياضي ريسکهاي برون سپاري پروژه هاي تحقيق و توسعه با رويکرد فازي
کارشناسي ارشد
استاد راهنما
رجبي مسرور
6
طراحي يک کنترلر فازي براي اصلاح الگوي مصرف آب در آبياري فضاي
کارشناسي ارشد
استاد راهنما
سيد مهدي علويان
7
ارائه الگوي سنجش ميزان آمادگي سازمان براي پياده سازي موفق مديريت دانش
کارشناسي ارشد
استاد راهنما
مسعود احمدي قواقي