مديريت مالي شرح وظايف کارشناسان مالي کارشناس امور دانشجويي

     
 
1. تعريف شهريه هاي دروس براي ترم هاي مختلف 
2. تعيين درآمدهاي شهريه دانشجويان در کليه ترم ها 
3. تعريف شهريه هاي خاص ، تخفيفات و ساير 
4. صدور و ثبت فيش هاي دانشنامه و شهريه و پزشکي و خدمات در سيستم دانشجويي 
5. ثبت فيش هاي خدماتي و کارورزي  در سيستم مالي 
6. ثبت نام دانشجويان جديد الورود - مهمان
7. محاسبه شهريه هاي  دانشجويان معرفي به استاد  و کارورزي و ثبت در سيستم دانشجويي 
8. کنترل سيستم مالي دانشجويي جهت تعيين دانشجويان بستانکار و آماده نمودن ليست دانشجويان بستانکار جهت استرداد اضافه پرداختي 
9. ثبت وام هاي دانشجويي وشهريه هاي واريزي از بنياد شهيد 
10. تاييد گواهي اشتغال به تحصيل و کارت ورود به جلسه و  ساير گواهي هاي ارجاعي 
11. همکاري با مديريت  آموزش - واحد  فارغ التحصيلان و خدمات دانشجويي 
12. کنترل صورت حساب هاي بانکي جهت تاييد فيش هاي واريزي دانشجويان  و بررسي مغايرت ها ي احتمالي و ارتباط با بانک ها جهت رفع مغايرت هاي حاصله 
13. کنترل پرداختي هاي اينترنتي دانشجويان و بررسي و رفع مغايرت هاي احتمالي 
14. انجام ساير امور ارجاعي