مديريت مالي شرح وظايف کارشناسان مالي مسئول انبار

     
 
1. دريافت سفارشات کالا و خدمات موردنياز سازمان ازواحدهاي گوناگون و بررسي و رسيدگي مناسب آن ها 
2. درخواست خريدکالاها به واحد سفارشات و تدارکات  ، درصورت عدم موجودي کافي 
3. مراقبت و نگهداري کالاها از عواملي مانند سرقت ،صدمه ،ضايعه و حادثه ، ازطريق طبقه بندي ، قفسه بندي ، چيدن و جاي دادن صحيح آن ها
4. پيش بيني ، برنامه ريزي و کنترل کالا و انبار گرداني متناسب با نوع سازمان و کالاها 
5. تحويل گرفتن اقلام دريافتي و ثبت و ضبط آنها در دفاتر و کارت هاي مربوطه 
6. صدور اقلام موردنياز واحدهاي گوناگون مطابق با درخواست ها و سفارشات کتبي ان ها و ثبت آن ها در دفاتر و کارت هاي مربوطه 
7. ثبت موارد فوق در سيستم رايانه 
8. انجام ساير امور ارجاعي