سید عباس کاظمی

 • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • ایمیل: sa.kazemi@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

پنجشنبه


 • کارشناسی: مهندسی صنایع/ دانشگاه صنعتی شریف
  کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  دکتری: مدیریت/ دانشگاه تربیت مدرس

 • مقالات چاپ شده:
  توضیح:کلیه مقالات مشترک بوده و حاصل پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری است.
  1-تاثیرمدیریت دانش بر استراتژی های کوچک سازی(مطالعه موردی: شرکت داده پردازی برق و آب پویش  پارس)/ علمی پژوهشی/ فصلنامه رسالت مدیریت دولتی
  2-Provide an integrated framework for strategic management(BSC) and total quality management(Case study: sustainable development programs in iran/ ISI/ Biosciences Biotechnology Research Asia
  3-شاخص اعتبار بخشی با محوریت حاکمیت بالینی با رویکرد کارت امتیازی متوازن(مطالعه موردی:بیمارستان خصوصی زنان صارم شهر تهران/ علمی پژوهشی/ فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت
  4-عوامل اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی،جغرافیایی و زیرساختی موثر بر افزایش جمعیت کلان شهرها(مطالعه موردی: کلان شهر تهران)/ علمی پژوهشی/ اقتصاد و مدیریت شهری
  5-رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت اموراقتصاد و دارایی تهران/ علمی پژوهشی
  6-بررسی جایگاه مهندسی معکوسی در استراتژی دست یابی به فناوری موشک های کروز با استفاده ازروش تصمیم گیری چند معیار/ کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
  7-بررسی تدوین استراتژی برای یک هلدینگ نفتی با بهره گیری از یک مدل اقتضایی/ کنفرانس/ کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکاره
  8-موفقیت در شرایط سخت رقابت با بهره گیری از استراتژی های اقیانوس آبی و ارغوانی در یک هلدینگ نفتی/ کنفرانس/ کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکاره
  9-بررسی تدوین استراتژی برای یک هلدینگ نفتی با بهره گیری از یک مدل اقتضایی/ کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راه کاره
  10-تدوین استراتژی های کلان بانکی کشور/ علمی پژوهشی/ نشریه مطالعات مدیریت راهبردی دانشگاه شهید بهشتی
  11-رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین/ کنفرانس ملی مدیریت دانش
  12-تاثیرتجارب مدیریت کیفیت برفرآیند خلق دانش(مطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا)/ کنفرانس ملی مدیریت دانش
  13-ارایه الگوی انتخاب راهبرد در حوزه دفاع از انقلاب اسلامی/ علمی پژوهشی/ فصلنامه راهبرد دفاعی

 • پایان نامه ها:
  1-ارایه چهارچوب تلفیقی مدیریت استراتژیک و مدیریت کیفیت فراگیر (مطالعه موردی: برنامه های توسعه پایدار در ایران)
  2-تعیین شاخص های ارتباط بخشی با محوریت حاکمیت بالینی با رویکرد کارت ارزیابی متوازن(مطالعه موردی: بیمارستان خصوصی زنان صارم)
  3-مطالعه و بررسی وضعیت استقرار مدیریت دانش در شهرداری تهران و ارایه پیشنهادات مناسب
  4-رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین)
  5-تاثیرتجارب مدیریت کیفیت برفرآیند خلق دانش(مطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا)
  6-بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و  توانمند سازی شناختی کارکنان(مطالعه موردی: اداره جهاد کشاورزی سطح سنندج)
  7-اعتبارسنجی مشتریان بانک بر اساس سیستم استنتاجی مورد مبنا و مقایسه آن با شبکه های مبتنی برشبکه های عصبی (مطالعه موردی بانک ملت استان تهران)
  8-عوامل موثر در ادغام سازمان های بزرگ (مطالعه موردی: وزارت صنعت، معدن و تجارت)
  9-عوامل کلیدی سیستم های مدیریت دانش در مدیریت سیستم های پتروشیمی به روش EPC
  10-بررسی جایگاه مهندسی معکوس در استراتژی دستیابی به فناوری موشک های کروز با استفاده ازتصمیم گیری چند معیاره
  11-شناسایی عوامل موثر بر تفکر راهبردی (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی غدیر)
  12-تدوین برنامه فرهنگی اجتماعی مناسب بانوان با استفاده از روش تحلیل متقارن (مطالعه موردی: سرای محلات منطقه 2 شهرداری تهران)
  13-رابطه بین یادگیری سازمانی با توانمندسازی دبیران آموزش و پرورش گلپایگان
  14-تدوین استراتژی های کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس چشم انداز 1404
  15-عوامل موثر بر افزایش جمعیت کلان شهرها (مطالعه موردی: کلان شهر تهران)
  16-بررسی تاثیر مدیریت دانش بر استراتژی های کوچک سازی شرکت داده پردازی برق و آب پویش پارس
  17-سنجش تفکر استراتژیک در مدیران سایت های خبری بر اساس مدل جین لیدک
  18-بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و تعلق خاطر کاری کارکنان(مطالعه موردی: شرکت مپنا)
  19-رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی)
  20-برنامه ریزی تولید و موجودی مواد زوال پذیر در زنجیره تامین با در نظر گرفتن جایگزینی
  21-الگویانتخاب راهبردهای دفاع از  انقلاب اسلامی
  22-بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان صنایع دریایی ایران
  23-بررسی رابطه بین هوش سازمانی و مدیریت دانش سازمانی
  24-رابطه بین باورهای معرفت شناسی و سبک های یادگیری(مطالعه موردی: پردیس علوم وتحقیقات دماوند)