دکتر عبداله مجیدی

 • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • ایمیل: a.majidi@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:


 • دکتری مدیریت بازرگانی - دانشگاه علامه طباطبایی 
  تاریخ اخذ مدرک: 1388/06/30
 • 1

  آشنایی با ساختار و مقررات استخدامی نیروی انتظامی

  مع آموزش دانشگاه

  84

  2

  مجموعه مقالات نظر سنجی

  دفتر بررسی سازمان حفاظت ناجا

  اذر 88

  3

  رفتار شهروندی سازمانی افسران پلیس

  مع پژوهش دانشگاه

  91

  4

  مدیرت کیفیت خدمات

  مع پژوهش دانشگاه

  91

  5

  شرحی بر سیر تکوینی ساختار و مقررات استخدامی ناجا

  مع آموزش دانشگاه

  92

  6

  روش تحقیق در جرم شناسی

  مع پژوهش دانشگاه

  چاب اول بهار 91

  7

  روش تحقیق علمی با رویکرد انتظامی

  معاونت تربیت و اموزس ناجا

  چاپ اول بهار 1389

  8

  روش تحقیق پیشرفته

  مع پژوهش دانشگاه

  15/2 /93

  ردیف

  عنوان مقاله

  محل ارائه

   یا نشر

  تاریخ ارائه

   یا نشر

  1

  رضایت شغلی و عملکرد

  فصلنامه دانش انتظامی(ت)

  80

  2

  الگوهای تدوین راهبرد منابع انسانی

  فصلنامه دانش انتظامی(ت)

  82

  3

  طراحی الگوی برنامه ریزی برای اعضای هیات علمی

  فصلنامه دانش انتظامی(ت)

  83

  4

  سازماندهی در اسلام

  فصلنامه توسعه(ت)

  85

  5

  مدیریت جابجایی

  فصلنامه توسعه(ت)

  85

  6

  ویژگیهای سازمانی پلیس جامعه محور

  فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی (پ)

  پاییز 85

  7

  عوامل درون سازمانی موثر بر ارتقاء و تعهدها سازمانی کارکنان کلانتری های تهران بزرگ

  فصلنامه دانش انتظامی(پ)

  86

  8

  تاثیر توانمندی سازی بر خلاقیت کارکنان ناجا

  فصلنامه دانش انتظامی(پ)

  ویژه نامه محرمانه سال دهم 87

  9

  تاثیر عزت نفس بر ریسک پذیری و قاطعیت در
  تصمیم گیری

  فصلنامه توسعه(ت)

  86

  10

  مدیریت نگهداری روسای کلانتری های تهران بزرگ

  فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی(پ)  

  86

  11

  نقش خدمات رفاهی در نگهداشت منابع انسانی

  همایش نگهداشت منابع انسانی(تخ)

  86

  12

  تاثیر طرح تعدیل نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان از دیدگاه مدیران

  فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی(پ)

  86

  13

  تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

  فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی(پ)

  86

  14

  رابطه ویژگیهای فردی با اثر بخشی آموزش تیر اندازی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

  فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی(پ)

  سال دوم ش چهارم زمستان 86

  15

  بررسی رابطه بین ابعاد توانمند سازی و امنیت شغلی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی 

  فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی(پ)

  ش. چهارم زمستان 87

  16

  عوامل استرس زای کارکنان پایور یگان ویژه پاسداران در کنترل اغتشاشات

  فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی(پ)

  ش. اول بهار 87

  17

  تامین یکپارچگی کارکرد ناجا : شناسایی نشانگرهای یک پارچگی

  فصلنامه امنیت و نظم (پ)

  تابستان 87

  18

  رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پلیس جامعه محور 

  فصلنامه دانش انتظامی(پ)

   

  پاییز زمستان 87 شماره سوم وچهارم

  19

  بررسی ارتباط احساس توانمند سازی با بهره وری کارکنان

  فصلنامه توسعه منابع انسانی (ت)

  بهار 88 شماره اول سال چهارم

  20

  عوامل سازمانی موثر بر عملکرد مبارزه با قاچاق کالا فرماندهی ا. ا. هرمزگان

  فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی(پ)

  بهار88(این شماره علمی پژوهشی)

  21

  ابعاد وشاخصهای کیفیت خدمات انتظامی کلانتریها از دیدگاه مردم

  فصلنامه علمی پژوهشی  انتظام اجتماعی

  سال اول شماره اول بهار 88

  22

  ارزیابی اثر بخشی بیرونی برنامه درسی آموزش درجه درای رسته انتظامی ناجا 

  فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی(|پ)

  سال چهارم ش.4 زمستان 88

  23

  نقش خدمات رفاهی در نگهداشت منابع انسانی

  فصلنامه منابع انسانی(ت)

  سال پنجم-شماره 19-بهار 89

  24

  رابطه  رفتار شهروندی سازمانی پلیس با کیفیت خدمات

  فصلنامه نظم و امنیت انتظامی(پ)

  سال سوم-شماره 1-بهار 89

  25

   تدوین راهبرد  مناسب مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی ( با رویکردی در برنامه ریزی نیروی انسانی)

  فصلنامه توسعه(ت)

  سال پنجم ش سوم- پاییز 89

  26

  عوامل موثر بر پذیرش مشاغل مالی در فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی

  فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی(ت)

  سال ششم-شماره 19-بهار 90

  27

   بررسی اثربخشی فرآیند نیرویابی در سازمان ناجا( از دیدگاه کارشناسان مرکز گزینش و استخدام معاونت نیروی انسانی)

  فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی(ت)

  سال ششم-شماره 19-بهار 90

  28

  هماهنگی ساختار و فناوری و تاثیر آن بر عملکرد معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی

  مطالعه مدیریت انتظامی(پ)

  سال ششم-شماره 1-بهار 90

  29

  28-تاثیر ساختار سازمانی بر بهبود عملکرد معلونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی

  فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی(ت)

  پاییز 90

  سال ششم-شماره 21

  30

  تاثیر اجرای تصمیمات کمیسیون های ماده 121و 122 قانون ناجا در کاهش جرایم کارکنان ناجا

  مطالعه مدیریت انتظامی(پژوهشی)

  تابستان 90-
  ویژه نامه محرمانه

  1/30

  بررسی ارزیابی عملکرد کارکنان فرماندهی انتظامی استان زنجان

  فصلنامه  انتظامی زنجان

  زمستان 90 سال اول- شماذه اول

  31

  تاثیر کوچک سازی ساختار سازمانی بر عملکرد کارکنان کوپ

  پژوهش های مدیریت منابع در نیروی  انتظامی( پژوهشی)

  تابستان 92 سال اول شماره 2

  32

  تدوین الگوی هوش پلیس شایسته

  فصلنامه دانش انتظامی(پ)

  پاییز 92

  سال پانزدهم شماره سوم

  33

  بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی کارکنان یکی از مراکز انتظامی شهر تهران

  طب انتظامی (پژوهشی)

  پاییز 92 دوره 2 شماره 3

  34

  بررسی عوامل موثربر رضایت شغلی فرماندهان پاسگاههای مرزی

   

  فصلنامه مرزبانی (پژوهشی)

  پاییز 92سال اول -شماره اول

  35

   رابطه سبک مدیریت با عملکرد کارکنان واحد پیشگیری از جرائم( رویکرد رفتاری)

  فصلنامه انتظام اجتماعی
  ( پژوهشی)

  زمستان 92- سال پنجم شماره چهارم

  36

  هماهنگی بین ویژگی های شخصیتی و ویژگی های شغل و تأثیرآن بر بهره وری کارکنان(مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج در سال1391-1392)

   

  توسعه فصلنامه  مدیریت منابع انسانی (ت)

  بهار 93

  سال 9 شماره 31

  37

  بررسی مقایسه میزان رضاین شغلی افسران و درجه داران کلانتری های فرماندهی انتظامی شهرستان کرمانشاه

  فصلنامه دانش انتظامی

  10/12 90

  38

  رافبرد های ارتقای امنیت عمومی در حمهورب اسلامی ایران با تمرکز بر شهر تهران

  فصلنامه دانش انتظامی

  10/10/90

  39

  ساختار سازمان و سبک های رهبری با رویکرد پلیس جامه محور

  فصلنامه دانش انتظامی

  9/5/92

  40

  شاخص های الگوی تعالی سازمانی دانشگاه علوم انتظامی بر مبنای مفاهیم بنیادین در مدل ای efqm

  فصلنامه دانش انتظامی

  27/8/91

  41

  بررسی رابطه سبک رهبری و میزان خلاقیت از دید اعضای هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

  فصلنامه دانش انتظامی

  17/1/93

  42

  بررسی نقش میانجی رابطه رهبر و پیرو بر رابطه بین رفتار شهروندی و عدالت سازمانی

  فصلنامه دانش انتظامی

  8/4/93

  43

  عوامل احتماعی موثر بر میزان قانون گریزی در روابط اجتماعی

  فصلنامه دانش انتظامی

  20/2 91

  44

  بررسی رابطه اعتماد و تعهد سازمانی در کارکنان کلانتری های فرماندهی انتظامی تهرا ن بزرگ

  فصلنامه دانش انتظامی

  7/6/92

  45

  بررسی تاثیر سیاست های نظام اداری در توسعه فرهنگ سازمانی مرزبانی

  فصلنامه دانش انتظامی

  24/8/92

  46

  بررسی راهکارهای ایجاد تعادل بین محیط مار و زندگی( مورد مطالعه دانشگاه امین)

  فصلنامه  مدیریت منابع در نیروی انتظامی (پ)

  زمستان 92- سال اول- شماره 4

  47

  Identifying and Prioritizing Effective Factors on Assessing Service Quality of EGovernment

  Cumhuriyet University Faculty of Science

  Science Journal (CSJ), Vol. 36, No: 3 Special Issue (2015)

  ISSN: 1300-1949

  Vol. 36, No: 3 Special Issue (2015)

  ISSN: 1300-1949

  48

  شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ارزیابی كیفیت خدمات دولت الكترونیك

  دومین همایش ملی پژوهش های كاربردی  درعلوم مدیریت و حسابداری »

  WWW.AMSCONF.IR 21 اسفندماه 93 دانشگاه تهران

   

  49

  تبیین و تحلیل مدل های سنجش کیفیت خدمات

  دانشگاه سمنان- دانشکده  اقتصاد  و مدیریت

  اولین کنفرانس ملی بازار یابی خدمات-

  50

  بررسی اقدامات صیانتی در پیشگیری از جرایم( مورد مطالعه فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی)

  فصلنامه علمی ترویجی بازرسی کل ناجا- شاپا 4463-2383

  زمستان 94- سال نهم شماره سی و چهارم

  ردیف

  عنوان مقاله ترحمه شده

  محل ارائه

   یا نشر

  تاریخ ارائه

   یا نشر

  1

  انضباط و رفتارهای مساله ساز ( سه قسمت )

  فصلنامه دانش انتظامی(ت)

  81 تابستان و زمستان 80

  ردیف

  عنوان تحقیق

  محل ارائه

   یا نشر

  تاریخ ارائه

   یا نشر

  1

  سیر تکوینی ساختار ناجا

  سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا

  85

  2

  تدوین نظام مطالعه و پژوهش در ناجا

  سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا

  79

  3

  الگوی هوشی پلیس شایسته در رسته‌های مأموریتی ناجا

  معاونت پژوهش دانشگاه

  91

  4

  الگوی شخصیتی پلیس شایسته در رسته‌های مأموریتی ناجا

  معاونت پژوهش دانشگاه

  91

  5

  مطالعه تطبیقی فرایند مدیریت منابع انسانی

  مرکز تحقیقات نیروی انسانی ناجا

  دفاع در تابستان 1393

  6

  مجری تدوین استراتژی بخشی در دانشگاه-32 ساعت

  دانشگاه علوم انتظامی

  1391

  9

   ناظر علمی طرح تحقیق عبد الرضا ناظری تحت عنوان: بررسی علل غیبت کارکنان و راه های مقابله با آن

  فرماندهی انتظامی استان کرمان

  89

  ردیف

  عنوان فعالیت

  محل ارائه

   یا نشر

  تاریخ ارائه

   یا نشر

   

  1

  ویراستاری علمی

  فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی

  زمستان 87

   

  2

  ویراستاری علمی 

  فصلنامه دانش انتظامی

  بهار 87

   

  3

  ویراستاری علمی  

  فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی

  زمستان 88

   

  4

   ویراستاری علمی 

  فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی

  تابستان 88

   

  5

   ویراستاری علمی 

  فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی

  بهار 89

   

  6

   ویراستاری علمی 

  فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی

  بهار 90

   

  7

  عضو هیت اجرایی جذب

  هیت اجرایی جذب

  91-92

   

  8

  هیات تحریریه

  فصلنامه  مدیریت ترافیک

  ادامه دارد

   

  9

  تدوین استراتزی های بخشی حوزه های پژوهش، آموزش و نربیت- کارگاه

  نظام تعالی دانشگاه 32 ساهت

  1391

   

  10

  مدیر جلسه میز گرد مدیرت دانش و امور پلیسی

  سازمان تحقیقات پژوهشکده انتظامی

  13/9/91

   

  11

  میزگرد مدیریت دانش در ساختار های اموزشی

  سازمان تحقیقات پژوهشکده انتظامی

  8/9/ 91

   

  12

  دوره معرفت افزایی

  دوره  مشهد

  25/6/ 92

   

  13

  مدیر مسئول

  فصلنامه دانش انتظامی

  1388

   

  14

  مصاحبه دکتری

  دافوس

  14/5/93

   


 • راهنما و مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد: 

  ردیف

  عنوان پایان نامه

  واحد

  نام دانشجو

  محل ارائه

  تاریخ دفاع

  سمت

  1

  عوامل درون سازمانی موثر بر ارتقاء تعهد سازمانی واحدهای آگاهی در انجام ماموریتهای محوله

  4

  صفر حبیبی

  دافوس

  84

  مشاور

  2

  بررسی نحوه مدیریت نگهداری روسای کلانتریهایتهران بزرگ در سال 86

  4

  غلامرضا مینایی

  دافوس

  85

  مشاور

  3

  بررسی روشهای توسعه مدیران عملیاتی

  4

  محمد ربیع النجات

  دافوس

  85

  مشاور

  4

  تاثیر عوامل سازمانی بر کارایی شغلی کارکنان یگان ویژه تهران

  4

  پرویز اسماعیل پور

  دافوس

  85

  مشاور

  5

  بررسی اثر بخشی ساختار سازمانی واحدهای آگاهی در انجام ماموریتهای محوله

  4

  حسین شکاری

  دافوس

  85

  مشاور

  6

  بررسی میزان اثر بخشی اجرای تصمیمات کمیسیون ماده 121 و122 قانون استخدامی ناجا بر ارتقائ رضایتمندی با کاهش جرائم کارکنان

  4

  ابراهیم نژاد

  دافوس

  86

  راهنما

  7

  عوامل موثر سازمانی بر عملکرد کاکنان مبارزه با قاچاق استان هرمزگان

  4

  مختار ضیایی

  دافوس

  86

  مشاور

  8

  بررسی ویزگیهای اثر بخشی دوره های رایانه بر کارکنان از دیدگاه فرماندهان ومدیران

  4

  بهزاد پریان

  دافوس

  86

  مشاور

  9

  بررسی طرح تعدیل نیروی انسانی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان  کلانتریها و پاسگاهها از دیگاه مدیران

  4

  محمد علی عامری

  دافوس

  86

  مشاور

  10

  بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر نهادینه شدن رفتار مطلوب دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

  4

  مهدی عزیزی

  دافوس

  86

  مشاور

  11

  نقش رهبری فرماندهان ومدیران در انگیزش کارکنان

  4

  سید داود حسینی

  دافوس

  86

  مشاور

  12

  تعیین ویژگیهای سطح بندی بازرسان ناجا

  -

  -سید مجتبی اسلامی

  دافوس

  86

  کوتاه مدت

  13

  بررسی رابطه دیدگاه فردی بر شیوه مدیریت مدیران مبانی ناجا

  -

  قباد باجلانی

  دافوس

  86

  کوتاه مدت

  14

  بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی پلیس 110

  -

  رضا داودی

  دافوس

  86

  کوتاه مدت

  15

  بررسی تاثیر عوامل زندگی نامه ای بر رضایت شغلی کارکنان

  -

  اسماعیل صفری

  دافوس

  86

  کوتاه مدت

  16

  بررس موانع ومشکلات فعالیتهای پژوهشی دانشگاه علوم  انتظامی

  4

  پرویز محمد جعفری

  دافوس

  87

  مشاور

  17

  بررسی ویزگیهای فردی با اثر بخشی آموزش تیر اندازی دانشجویان انتظامی

  4

  قاسم اقلیمی

  دافوس

  87

  راهنما

  18

  بررسی شیوه های موثر نظارت وکنترل روسای کلانتریها بر عملرد کارکنان استان کرمان

  4

  عبد الرضا ناظری

  دافوس

  87

  مشاور

  19

  بررسی اثر بخشی فرآیند نیرو یابی در ناجا

  4

  عادل یعقوبی

  اداری و پش

  23/4/87

  مشاور

  20

  بررسی رابطه ساختار سازمانی معاونت نیروی انسانی و میزان رضایت شغلی

  4

  علی محمد اخوان

  اداری و پش

  18/6/87

  مشاور

  21

  طراحی ابزار مناسب نظارت و عملکرد مدیریت سازمان آماد و پشتیبانب ناجا

  4

  احمد قراین

  اداری و پش

  24/6/87

  مشاور

  22

  بررسی میزان رضایتمندی مسولین ناجا از ارائه خدمات رفاهی به آنان

  4

  سید مظفر سیدی

  اداری و پش

  23/7/87

  مشاور

  23

  طراحی سیستم بهینه انجامهزینه در اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ( عمرانی ) ناجا

  4

  سعید مطلبی

  اداری و پش

  21/12/87

  مشاور

  24

  عوامل موثر بر عملکرد کارکنان هنگ مرزی پاوه

  -

  سید ابراهیم کاظمی

  دافوس

  87

  کوتاه مدت

  25

  بررسی رابطه خدمات رفاهی ناجا با عملکرد کارکنان کلانتریهای ف.ا.استان قم در سال 86

  -

  احمد رضا ملکی ششکل

  دافوس

  ؟

  کوتاه مدت

  26

  بررسی ارتباط توانمند سازی با بهره وری کارکنان دانشگاه علوم انتظامی

  4

  حمید خروش

  اداری و پش

  12/12/87

  راهنما

  27

  بررسی رابطه تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان کوپ فرماندهی مشهد مقدس

  4

  محمود دادرس

  اداری و پش

  13/12/87

  راهنما

  28

  بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان ناجا از دیدگاه مدیران

  4

  حسن سماواتی

  اداری و پش

  26/12/87

  راهنما

  29

  بررسی عوامل استرس زای کارکنان پایور یگان ویزه در کنترل اغتشاشات

  4

  وکیل صیدی

  دافوس

  2/5/87

  مشاور

  30

  مدیریت نگهداشت کارکنان و تاثیر آن بر پیشگیری از تخلفات

  4

  رحمت اله نعمتی

  دافوس

  25/5/87

  راهنما

  31

  مقایسه تطبیقی نظام بودجه ریزی عملیلاتی با بودجه ریزی برنامه ای

  4

  نصرت اله دلیران

  دافوس

  17/6/87

  مشاور

  32

  بررسی بین جو سازمانی با سلامت روانی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی

  4

  کریم قهرمانی

  دافوس

   

  24/6/87

  راهنما

  33

  بررسی رابطه توانمند سازی با امنیت شغلی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی

  4

  علی اکبر محمود آبادی

  دافوس

  25/6/87

  راهنما

  34

  جرائم کارکنان پایور استان تهران و ارائه راهکارهای پیشگیرانه سال 84

  4

  مجتبی هرسیج ثانی

  دافوس

  7/7/87

  راهنما

  35

  بررسی نشانه های عصبی و روانی ناشی از محیط کار موثر بر عملکرد فرماندهان و مدیران صفی در شهرستان کرمانشاه

  4

  عبد الکریم احسانی

  دافوس

  6/8/87

  مشاور

  36

  رابطه ابعاد ساختار سازمانی کلانتریهای تهران بزرگ با ویژگیهای جمعیت شناختی مراجعین

  4

  ولی گلپور

  دافوس

  8/10/87

  مشاور

  37

  بررسی سامانه ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی در درجات افسری جزئی

  4

  حمید فهیمی

  دافوس

  12/11/87

  مشاور

  38

  ارتباط عوامل نرم افزاری با بهره وری نیروی انسانی دانشگاه علوم انتظامی

  4

  اسماعیل ارغوان

  دافوس

  30/4/87

  راهنما

  39

  بررسی عوامل انتظامی موثر بر پیشگیری از سرقت منازل

  -

  احمد باقری

  دافوس

  12/9/87

  کوتاه مدت

  40

  بررسی اجرای چارت جدید پلیس آگاهی ( افسران تحقیق ) از منظر کشف جرم در سال 85-86 مرکز استان مازندران

  -

  علی شیدایی

  دافوس

  5/9/87

  کوتاه مدت

  41

  تاثیر فرهنگ سازمانی  بر رضایت مندی ارباب رجوع فرماندهی انتظامی بندر انزلی

  -

  محمد علی حنیفه پور

  دافوس

  29/11/87

  کوتاه مدت

  42

  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان پلیس مبازه با مواد مخدر انتظامی استان تهران

  -

  محمد محمد بیگی

  دافوس

  21/11/87

  کوتاه مدت

  43

  بررسی رابطه رفتار مدیران با کارایی کارکنان پایور در شش ماهه اول سال 87 در شهرستان قلعه کنج

  -

  کرامت پهلوان خسروی

  دافوس

  12/11/87

  کوتاه مدت

  44

  ارزیابی اثر بخشی بیرونی برنامه تفصیلی درجه داری رسته انتظامی در زمینه اجرای ماموریتهای محوله فراگیران مراکز آموزش درجه داری ناجا

  4

  هادی نور محمدی

  دافوس

  4/3/88

  مشاور

  45

  عوامل سازمانی موثر بر کاراییکارکنان کلانتری هاس شهرستان مشهد

  4

  حسین مهر آبادی

  دافوس

  25/3/88

  مشاور

  46

  بررسی مقایسه ای رابطه سبک مدیریت با توانمند سازی کارکنان پلیسهای تخصصی تهران بزرگ

  4

  محمد داوودی

  دافوس

  8/4/88

  مشاور

  47

  شیوه های موثر کنترل اراذل و اوباش تهران بزرگ

  4

  عباس پاشایی

  دافوس

  8/4/88

  مشاور

  48

  عوامل موثر خود زنی کارکنان وضیفه آجا

  4

  هاشم ملکوتی خواه

  دافوس

  14/4/88

  مشاور

  49

  نقش مدیریتی روسای کلانتری در نگهداشت کارکنان

  4

  قاسم قربانی

  دافوس

  27/4/88

  مشاور

  50

  بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر رضایت شغلی کارکنان پایور ف. ا. استان خراسان شمالی

  4

  محمد قربان رباطی

  دافوس

  27/4/88

  مشاور

  51

  بررسی میزان بهره وری افسران و درجه داران وظیفه و عوامل موثر بر آن در ستاد فرماندهی ناجا در سال 87

  4

  حجت اله شیخی

  اداری و پش

  15/2/88

  راهنما

  52

  علل و عوامل بی انگیزگی در یاد گیری فراگیران آموزشی آموزشگاه شهید چمران ناجا

  -

  شکر خدا  لطفی

  دافوس

  1/2/88

  کوتاه مدت

  53

  عوامل موثر انتظامی در پیشگیری از سرقت منازل در شهرستان جوتنرود

  -

  عباس مرادیان

  دافوس

  15/2/88

  کوتاه مدت

  54

  بررسی تاثیر تنیدگی روحی و روانی ناشی از فشار شغلی بر عملکرد کارکنان مرز هوایی امام خمینی (ره) در سال 86

  4

  محمد نوری

  اداری و پش

  6/4/88

  راهنما

  55

  تدوین استراتژی مناسب مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی

  4

  محمد عبدلی

  دافوس

  24/12 /88

  مشاور

  56

  بررسی تاثیر رابطه سبک مدیریت روسای کلانتریهای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با انظباط سازمانی

  4

  ابراهیم حسن آبادی 

  دافوس

  1/4/89

  مشاور

  57

  بررسی تاثیر تصمیمات هیاتهای رسیدگی به تخلفات بر عملکرد فردی کارکنان ستاد ناجا از دیدگاه فرماندهان و مدیران

  4

  علیرضا خزایی

  دافوس

  9/5/89

  راهنما

  58

  بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد پلیس زن فاتب 

  4

  مریم الوند

  اداری

  8/10/89

  راهنما

  59

  بررسی هماهنگی ساختار و تکنولوژی معاونت آموزش دانشگاه و تاثیر آن بر عملکرد معاونت

  4

  فاطمه قاسمی

  اداری

  20/10/89

  راهنما

  60

  عوامل موثر بر عدم پذیرش مشاغل مالی در فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی

  4

  میر هاشم سیادتی

  اداری

  21/9/89

  راهنما

  61

  بررسی عوامل موثر بر تحقیق سازمانهای یاد گیرنده در ناجا ( مورد مطالعه سا حفا ناجا )

  4

  احمد چراغی

  دافوس

  24 /11/89

  راهنما

  62

  بررسی تاثیر پرداخت پاداش های مالی بر بهره وری کارکنان فرماندهی انتظامی استان لرستان

  4

  ایرج مراد علیوند

  اداری

  25/12/89

  راهنما

  63

  تاثیر آشنایی فرماندهان و مدیران با قوانین و مقررات مالی در عملکرد امور مالی استان کردستان

  4

  اسماعیل حیدری

  اداری

  31/2/90

  راهنما

  64

  برررسی عوامل موثر بر رضایت مندی فرماندهان
   پاسگاههای مرزی

  4

  اکبر سلیمی

  دافوس

  31/3/90

  راهنما

  65

  اثر بخشی اجرای طرح انظباط اجتماعی و رابطه آن با رضایت مندی مردم ( منطقه 3 تهران)

  4

  عبد الرحمن میرزا خانی

  دافوس

  13/4/90

  مشاور

  66

  رابطه عملکرد کنترل نامحسوس با کاهش تخلفات وحوادث رانندگی(تصادفات) در شهر تهران در نیمه دوم سال 89 

   

  ملکی

  دافوس

  20/8/91

  راهنما

  67

  بررسی رابطه سبک مدیریت با رفتار شهروندی سازمانی افسران واحد پیشگیری از جرائم کلانتری های شهرستان شاهرود درسال 1390

   

  4

   رسول نجف زاده

  انتظامی

  1391

  راهنما

  68

  نقش قرماندهان و مدیران در صیانت امنیتی کارکنان و راه کارهای آن( مورد مطالعه جهار یر کلانتری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 1390)

  4

  حمید رضا نبوی نژاد

  دافوس

  24/5 /91

  مشاور

  69

  بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی کارکنان عقیدتی و سیاسی

  4

  سید محسن موسوی

  دافوس

  11/7/91

  راهنما

  70

  بررسی تاثیر کوچک سازی ساختار بر عملکرد کوپ فرماندهی انتظامی استان گیلان

  4

  حسن مفخمی شهرستانی

  دافوس

  20/9/91

  راهنما

  71

  رابطه مهارت های مدیریتی با اثربخشی اغتشاشات ( تهران بعد ازدوره دهم ریاست جمهوری

  4

  امجدیان

  دافوس

  13/6/92

  راهنما

  72

  بررسی اثز بخشی قرآیند گزینش در ناجا

  4

  محمد علی مجیدی

  اداری

  20/6/92

  راهنما

  73

  بررسی ارتباط توانمند سازی با بهره وری كاركنان كلانتریهای فاتب( مورد مطالعه سر كلانتری نهم فاتب )                                                                      

   

  4

  محمد شیخ

  اداری

  23/6/92

  راهنما

  74

  تاثیر نقل و انتقالات بر عملکرد کارکنان هرکزگان

  4

  خلیلی

  اداری

  8/8/92

  راهنما

  75

  آسیب شناسی مدیر یتی در پلیس راهور تهران بزرگ ( ساختار، رفتاره، فرهنگ و مدیریت منابع انسانی)

  4

  سلمان شمس

  اداری

  8/8/92

  راهنما

  76

  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان

  4

  زهرا کامرانی

  اداری

  8/9/92

  مشاور

  77

  راهکارهای فردی، خانوادگی و سازمانی برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی

   

  4

  صمد نزاد

  اداری

  6/11/92

  مشاور

  78

  بررسی عوامل موثر بر انگیزه دانشحویان علوم انتظامی امین برای خدمت در ناجا

  4

  یوسف آقاجانلو

  انتظامی

  25/12/92

  راهنما

  79

  بررسی اثر بخشی خدمات انتظامی فرماندهی انتظامی مشهد بر رضایتمندی اهالی و کسبه محل 1391

  4

  رضا صابر افشاریان

  دافوس

  18/12/92

  مشاور

  80

  بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر بر اقزایش رهایی از خدمت کارکنان در ناجا

  4

  مهدی احسانی تیر تاشی

  اداری

  26/12/92

  راهنما

  81

  تحزیه و تحلیل فعالیت های بانکی بانک قوامین و مقایسه آن با صنعت بانکداری

  4

  علی قائد

  اداری

  26/12 /92

  راهنما

  82

  بررسی هماهنگی ویژگی های شخصیتی و ویژگی های شغل و تاثیر آن بر بهره وری کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان سنندح در 1392-1391

  4

  مهدی محمدی

  اداری

  تابستان93

  راهنما

  83

  رابطه سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی

  4

  علی رمضانی گیلانی

  دافوس

  شهریور 93

  راهنما

  84

  تاثیر  نقش های مدیریتی بر حقاظت از اطلاعات

  4

  براتی

  اطلاعات

  28/7/93

  راهنما