معاونت دانشجويي و فرهنگي شوراها و کميته ها اخبار شوراها و کمیته ها


تکميل فرم کارنامه سلامت

براساس بخشنامه سازمان امور دانشجويي، دانشجويان مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد در سال تحصيلي 96-95 ملزم به تکميل فرم کارنامه سلامت مي باشند.


دانشجويان براي تکميل فرم به سامانه دانشجويي مراجعه و گزينه فرم سلامت در نوار سمت راست سايت را انتخاب و تمامي صفحات (فرم سلامت جسم و روان را تکميل و فرم پزشک بدون پر کردن) پرينت گرفته و به محل اسکان واقع در پرديس دانشگاه-ساختمان گل ياس-طبقه دوم-اتاق مشاوره مراجعه نمايند.


 
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1395/08/08