دروس ارائه شده ترم 941


نام درس گروه درس واحد استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان
کاربرد کامپیوتر در حسابداری2 270 2  سیدمهدی صادق زاده     
کاربرد کامپیوتر در حسابداری2 271 2  سیدمهدی صادق زاده     
کاربرد کامپیوتر در مدیریت 610 3  سیدمهدی صادق زاده     
کاربرد کامپیوتر در مدیریت 620 3  سیدمهدی صادق زاده     
کاربردنرم افزارهای رایانه ای در حسابداری 330 3  حامد بلوچی     
آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی 260 1  سیدمهدی صادق زاده     
مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت 410 3  سیدمهدی صادق زاده     
حسابداری صنعتی 420 3  سیدمحمدحسین حسینی  1394/10/15 08:30
حسابداری دولتی(2) 330 3  حسن صالحی  1394/10/15 11:30
روانشناسی کار 420 2  سیدعلی حسینی  1394/10/16 08:30
پول و ارز و بانکداری 330 2  سیدرضا حسینی علائی  1394/10/16 08:30
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی(مدیریت) 420 2  سیداحمد حسینی  1394/10/16 11:30
برنامه ریزی و توسعه  330 3  سیداحمد حسینی  1394/10/16 11:30
مبانی علم اداره 260 2  سیدمحمدحسین حسینی  1394/10/17 08:30
حسابداری دولتی 1 270 3  حسن صالحی  1394/10/17 08:30
حسابداری دولتی 1 271 3  حسن صالحی  1394/10/17 08:30
مباحث جاری درحسابداری 330 2  حسن صالحی  1394/10/17 11:30
اصول مدیریت مالی 1 420 4  سیدمحمدحسین حسینی  1394/10/17 11:30
اقتصاد کلان 610 3  سحر عابدینی  1394/10/17 11:30
اقتصاد کلان 620 3  سحر عابدینی  1394/10/17 11:30
اقتصاد کلان(مدیریت مالی) 421 3  سحر عابدینی  1394/10/17 11:30
اصول اقتصاد2(کارشناسی حسابداری) 410 3  سحر عابدینی  1394/10/17 11:30
مکاتبات اداری واداره امور دفتری 260 2  زهره مشیری  1394/10/19 08:30
اصول حسابداری(1) 610 3  علیجانی احمدآبادی- مجید  1394/10/19 08:30
مدیریت تولید 330 3  سیدمحمدحامد حسینی  1394/10/19 08:30
حسابداری صنعتی1 271 3  احمدیان - اردشیر  1394/10/19 11:30
اصول حسابداری 3(کارشناسی حساب داری) 410 4  علیجانی احمدآبادی- مجید  1394/10/19 11:30
زبان تخصصی(2) (گروه حسابداری) 330 2  سعید سعیدی  1394/10/19 11:30
پژوهش عملیاتی(2) 330 2  احمدوند- محسن  1394/10/20 08:30
تحقیق عملیات2 (مدیریت) 420 3  احمدوند- محسن  1394/10/20 08:30
کارآفرینی و پروژه(حسابداری) 270 2  زهره مشیری  1394/10/20 08:30
جامعه شناسی عمومی 260 2  سیدعلی حسینی  1394/10/20 11:30
پژوهش عملیاتی (1) 330 2  احمدوند- محسن  1394/10/20 11:30
تحقیق عملیات1(مدیریت) 420 3  احمدوند- محسن  1394/10/20 11:30
حسابداری شرکت های2 270 3  حمید خدامی  1394/10/20 11:30
حسابداری شرکت های2 271 3  حمید خدامی  1394/10/20 11:30
متون مالی 1 420 2  نیلچی- مسلم  1394/10/21 11:30
حقوق اداری واستخدامی 260 2  زهره مشیری  1394/10/21 11:30
حسابداری پیشرفته(1) 330 3  مهناز عرب شهراب  1394/10/22 08:30
حسابداری پیشرفته1(کارشناسی حسابداری) 410 3  مهناز عرب شهراب  1394/10/22 08:30
رفتار سازمانی 260 2  مهرآرا- احمد  1394/10/22 11:30
حسابداری صنعتی2 270 3  احمدیان - اردشیر  1394/10/22 11:30
حسابداری پیشرفته(2) 330 3  ندا عمادیان  1394/10/22 11:30
امورمالی بین المللی 330 2  حسن صالحی  1394/10/23 11:30
اصول حسابداری(2) 620 3  مهناز عرب شهراب  1394/10/23 11:30
نهادهای پولی و مالی 420 3  نیلچی- مسلم  1394/10/23 11:30
سرپرستی سازمان 271 2  سیدرضا حسینی علائی  1394/10/23 11:30
اصول برنامه ریزی 260 2  سیدرضا حسینی علائی  1394/10/24 08:30
اقتصاد 1(خرد) 270 3  حسین علی اصغرزاده رومیانی  1394/10/24 11:30
اقتصاد 1(خرد) 271 3  حسین علی اصغرزاده رومیانی  1394/10/24 11:30
اقتصاد خرد 610 3  حسین علی اصغرزاده رومیانی  1394/10/24 11:30
اقتصاد خرد 620 3  حسین علی اصغرزاده رومیانی  1394/10/24 11:30
حسابداری صنعتی(3) 330 3  احمدیان - اردشیر  1394/10/24 11:30
اقتصاد خرد (مدیریت مالی) 420 3  حسین علی اصغرزاده رومیانی  1394/10/24 11:30
کلیات علم اقتصاد 260 3  حسین علی اصغرزاده رومیانی  1394/10/24 11:30
اصول علم اقتصاد1(کارشناسی حسابداری) 410 3  حسین علی اصغرزاده رومیانی  1394/10/24 11:30
اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی 270 2  حسن صالحی  1394/10/26 08:30
اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی 271 2  حسن صالحی  1394/10/26 08:30
حسابداری میانه 330 4  مهناز عرب شهراب  1394/10/26 08:30
کنترل وتنظیم بودجه 260 2  حسن صالحی  1394/10/26 08:30
کنترل وتنظیم بودجه 261 2  حسن صالحی  1394/10/26 08:30
اصول حسابداری(1) 620 3  سیدمحمدحسین حسینی  1394/10/26 11:30
اصول حسابداری1 260 3  سیدمحمدحسین حسینی  1394/10/26 11:30
اصول حسابداری 1(مدیریت مالی) 420 3  سیدمحمدحسین حسینی  1394/10/26 11:30
اصول حسابداری1(کارشناسی حسابداری) 410 4  سیدمحمدحسین حسینی  1394/10/26 11:30
حسابداری مالیاتی 270 2  خاکی- بهزاد  1394/10/26 11:30
حسابداری مالیاتی 271 2  خاکی- بهزاد  1394/10/26 11:30
سرمایه گذاری در بورس ارواق بهادار 330 2  علیجانی احمدآبادی- مجید  1394/10/27 11:30
اقتصاد2(کلان) 270 3  حسین علی اصغرزاده رومیانی  1394/10/27 11:30
اقتصاد کلان(مدیریت مالی) 420 3  حسین علی اصغرزاده رومیانی  1394/10/27 11:30
تشکیلات وروشهای اداری 260 2  زهره مشیری  1394/10/27 11:30
اصول سازماندهی 260 2  سیدرضا حسینی علائی  1394/10/28 08:30
زبان فنی (حسابداری) 271 2  سعید سعیدی  1394/10/28 11:30
حسابرسی(2) 330 3  سعید سعیدی  1394/10/28 11:30
مدیریت منابع انسانی 420 3  سیداحمد حسینی  1394/10/29 08:30
سیستم های اطلاعاتی حسابداری 330 2  سیداحمد حسینی  1394/10/29 08:30
مالیه عمومی 330 2  علیجانی احمدآبادی- مجید  1394/10/29 11:30
مبانی سازمان مدیریت 420 3  سیداحمد حسینی  1394/10/29 11:30
مبانی سازمان مدیریت 421 3  سید خاموشی- سید محمد صادق  1394/10/29 11:30
مبانی سازمان و مدیریت 410 3  سیداحمد حسینی  1394/10/29 11:30
مبانی سازمان و مدیریت 411 3  سید خاموشی- سید محمد صادق  1394/10/29 11:30
مبانی سازمان و مدیریت 610 3  سید خاموشی- سید محمد صادق  1394/10/29 11:30
مبانی سازمان و مدیریت 611 3  سیداحمد حسینی  1394/10/29 11:30
مبانی سازمان و مدیریت 620 3  سید خاموشی- سید محمد صادق  1394/10/29 11:30
مبانی سازمان و مدیریت 621 3  سیداحمد حسینی  1394/10/29 11:30
حسابرسی1 270 3  سعید سعیدی  1394/10/30 08:30
کلیات حقوق 270 2  خودکار- رضا  1394/10/30 11:30
کلیات حقوق 271 2  خودکار- رضا  1394/10/30 11:30
اصول مدیریت مالی 2 420 4  نیلچی- مسلم  1394/10/30 11:30
حقوق اساسی 260 2  خودکار- رضا  1394/10/30 11:30
حقوق اساسی 261 2  خودکار- رضا  1394/10/30 11:30
حقوق بازرگانی 410 3  خودکار- رضا  1394/10/30 11:30
مبانی مدیریت سرمایه گذاری 420 4  نیلچی- مسلم  1394/10/30 11:30
مدیریت مالی (2) 330 3  نیلچی- مسلم  1394/10/30 11:30


نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹