دروس ارائه شده ترم 942


مقطع تحصیلی
کددرس
نام درس
گروه درس
واحد
استاد
تاریخ امتحان
ساعت امتحان
كاردانی
27022
کارآفرینی و پروژه(حسابداری)
270
2
 زهره مشیری
1395/03/16
08:30
كاردانی
27022
کارآفرینی و پروژه(حسابداری)
271
2
 زهره مشیری
1395/03/16
08:30
كاردانی
27008
کاربرد کامپیوتر در حسابداری3
270
2
 سیدمهدی صادق زاده
 
00:00
كاردانی
27008
کاربرد کامپیوتر در حسابداری3
271
2
 سیدمهدی صادق زاده
 
00:00
كاردانی
26024
کاربرد رایانه در امور اداری1
260
2
 سیدمهدی صادق زاده
 
00:00
كارشناسی ناپیوسته
33010
کاربردنرم افزارهای رایانه ای در حسابداری
330
3
 سیدمهدی صادق زاده
 
00:00
كاردانی
26016
کارپردازی امور واداره اموال
260
2
 حسن صالحی
1395/03/09
08:30
كارشناسی
42007
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
420
3
 سیدمهدی صادق زاده
 
00:00
كاردانی
26011
کنترل وتنظیم بودجه
260
2
 حسین علی اصغرزاده رومیانی
1395/03/10
08:30
كارشناسی
42004
آمار وکاربردآن در مدیریت
420
3
 مجید قندالی
1395/03/22
08:30
كارشناسی
41006
آمار و کاربرد آن در مدیریت(کارشناسی معماری)
410
4
 امیر رضایی
1395/03/22
08:30
كارشناسی ناپیوسته
33022
آمار و احتمالات
330
3
 حسن میرآخوری
1395/03/18
11:30
كارشناسی
61050
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (2)
610
3
 ستاره قزلو
1395/03/22
08:30
كارشناسی
62050
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت(2)
620
3
 ستاره قزلو
1395/03/22
08:30
كارشناسی
61067
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی
610
2
 حسن صالحی
1395/03/12
11:30
كارشناسی
62067
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی
620
2
 حسن صالحی
1395/03/12
11:30
كارشناسی
41003
اصول اقتصاد2(کارشناسی حسابداری)
410
3
 مهناز عرب شهراب
1395/03/16
11:30
كاردانی
27011
اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی
270
2
 حسین علی اصغرزاده رومیانی
1395/03/10
08:30
كارشناسی
42038
اصول تهیه و تنظیم و کنترل بوجه دولتی
420
2
 حسین علی اصغرزاده رومیانی
1395/03/10
08:30
كارشناسی
42001
اصول حسابداری 1(مدیریت مالی)
420
3
 
1395/03/11
08:30
كارشناسی
41017
اصول حسابداری 2(کارشناسی حسابداری)
410
4
 سیدمحمدحسین حسینی
1395/03/13
08:30
كارشناسی
42002
اصول حسابداری 2(مدیریت مالی)
420
3
 سیدمحمدحسین حسینی
1395/03/13
08:30
كارشناسی
61047
اصول حسابداری(1)
610
3
 
1395/03/11
08:30
كارشناسی
62047
اصول حسابداری(1)
620
3
 
1395/03/11
08:30
كارشناسی
61048
اصول حسابداری(2)
610
3
 سیدمحمدحسین حسینی
1395/03/13
08:30
كارشناسی
62048
اصول حسابداری(2)
620
3
 سیدمحمدحسین حسینی
1395/03/13
08:30
كاردانی
26008
اصول حسابداری1
260
3
 
1395/03/11
08:30
كارشناسی
41016
اصول حسابداری1(کارشناسی حسابداری)
410
4
 
1395/03/11
08:30
كارشناسی
42022
اصول مدیریت مالی 2
420
4
 امین لو رضا
1395/03/09
08:30
كارشناسی
61052
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
610
3
 سید خاموشی- سید محمد صادق
1395/03/16
08:30
كارشناسی
62052
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
620
3
 سید خاموشی- سید محمد صادق
1395/03/16
08:30
كارشناسی
61046
اقتصاد کلان
610
3
 مهناز عرب شهراب
1395/03/16
11:30
كارشناسی
62046
اقتصاد کلان
620
3
 مهناز عرب شهراب
1395/03/16
11:30
كارشناسی
42040
اقتصاد کلان(مدیریت مالی)
420
3
 سحر عابدینی
1395/03/16
11:30
كاردانی
27010
اقتصاد2(کلان)
270
3
 سحر عابدینی
1395/03/16
11:30
كاردانی
27010
اقتصاد2(کلان)
271
3
 سحر عابدینی
1395/03/16
11:30
كارشناسی ناپیوسته
33011
امورمالی بین المللی
330
2
 سیدرضا حسینی علائی
1395/03/09
11:30
كارشناسی
42018
بازاریابی و مدیریت بازار
420
2
 حجازی - ناصر
1395/03/12
11:30
كاردانی
26015
بایگانی واداره امور اسنادی
260
2
 حسن صالحی
1395/03/16
11:30
كارشناسی ناپیوسته
33000
برنامه ریزی و توسعه
330
3
 سیدمحمدحامد حسینی
1395/03/09
08:30
كارشناسی ناپیوسته
33002
پژوهش عملیاتی (1)
330
2
 وحید زاهدی راد
1395/03/20
11:30
كارشناسی ناپیوسته
33003
پژوهش عملیاتی(2)
330
2
 وحید زاهدی راد
1395/03/20
08:30
كارشناسی ناپیوسته
33009
پول و ارز و بانکداری
330
2
 سیدرضا حسینی علائی
1395/03/24
11:30
كارشناسی
42015
تحقیق عملیات1(مدیریت)
420
3
 وحید زاهدی راد
1395/03/20
11:30
كارشناسی ناپیوسته
33013
حسابداری پیشرفته(1)
330
3
 علیجانی احمدآبادی- مجید
1395/03/12
08:30
كارشناسی ناپیوسته
33014
حسابداری پیشرفته(2)
330
3
 ندا عمادیان
1395/03/12
11:30
كارشناسی ناپیوسته
33017
حسابداری دولتی(2)
330
3
 علیجانی احمدآبادی- مجید
1395/03/16
11:30
كاردانی
27016
حسابداری شرکت های 1
270
3
 مهناز عرب شهراب
1395/03/20
11:30
كاردانی
27016
حسابداری شرکت های 1
271
3
 مهناز عرب شهراب
1395/03/20
11:30
كارشناسی ناپیوسته
33016
حسابداری صنعتی(3)
330
3
 
1395/03/22
08:30
كارشناسی
41023
حسابداری صنعتی1(کارشناسی حسابداری)
410
3
 سیدمحمدحسین حسینی
1395/03/22
08:30
كاردانی
27014
حسابداری صنعتی2
270
3
 
1395/03/22
08:30
كاردانی
27014
حسابداری صنعتی2
271
3
 
1395/03/22
08:30
كاردانی
27020
حسابداری مالی
270
3
 حسن صالحی
1395/03/20
08:30
كاردانی
27020
حسابداری مالی
271
3
 حسن صالحی
1395/03/20
08:30
كارشناسی ناپیوسته
33012
حسابداری میانه
330
4
 
1395/03/16
08:30
كارشناسی
41019
حسابداری میانه1(کارشناسی حسابداری)
410
4
 علیجانی احمدآبادی- مجید
1395/03/16
08:30
كارشناسی ناپیوسته
33018
حسابرسی(2)
330
3
 احمدیان - اردشیر
1395/03/13
08:30
كارشناسی
42011
حسابرسی(مدیریت)
420
3
 احمدیان - اردشیر
1395/03/13
08:30
كاردانی
27018
حسابرسی1
270
3
 احمدیان - اردشیر
1395/03/13
08:30
كاردانی
27018
حسابرسی1
271
3
 حسن صالحی
1395/03/13
08:30
كاردانی
26020
حقوق کار وتامین اجتماعی
260
2
 حسن صالحی
1395/03/11
11:30
كاردانی
26007
حقوق اساسی
260
2
 مسعودی فر - سارا
1395/03/18
08:30
كاردانی
27004
حقوق تجارت
270
2
 مسعودی فر - سارا
1395/03/18
08:30
كاردانی
27004
حقوق تجارت
271
2
 مسعودی فر - سارا
1395/03/18
08:30
كاردانی
26010
رفتار سازمانی
260
2
 زهره مشیری
1395/03/16
08:30
كارشناسی
42000
روانشناسی کار
420
2
 سیدمحمدحامد حسینی
1395/03/24
11:30
كارشناسی
62055
روانشناسی سازمانی
620
2
 سیدمحمدحامد حسینی
1395/03/24
11:30
كارشناسی
62055
روانشناسی سازمانی
621
2
 سیدمحمدحامد حسینی
1395/03/24
11:30
كارشناسی
61055
روانشناسی صنعتی
610
2
 سیدمحمدحامد حسینی
1395/03/24
11:30
كاردانی
26004
روانشناسی عمومی
260
2
 سیدمحمدحامد حسینی
1395/03/24
11:30
كارشناسی
41000
روانشناسی عمومی
410
3
 سیدمحمدحامد حسینی
1395/03/24
11:30
كارشناسی
42008
روش تحقیق در مدیریت
420
3
 سیداحمد حسینی
1395/03/20
11:30
كاردانی
26002
روش تحقیق و ماخذ شناسی
260
2
 حسین علی اصغرزاده رومیانی
1395/03/20
11:30
كاردانی
27002
روش های آماری
270
3
 فاطمه سادات حسینی
1395/03/24
08:30
كارشناسی
41015
روشهای تحقیق و ماخذشناسی
410
3
 سیداحمد حسینی
1395/03/20
08:30
كاردانی
27001
ریاضی عمومی2(حسابداری)
270
3
 فاطمه سادات حسینی
1395/03/12
08:30
كارشناسی ناپیوسته
33020
زبان تخصصی(2) (گروه حسابداری)
330
2
 سعید سعیدی
1395/03/24
08:30
كاردانی
26026
زبان تخصصی(امور اداری)
260
2
 سعید سعیدی
1395/03/24
08:30
كارشناسی
41039
زبان خارجه1
410
3
 سعید سعیدی
1395/03/24
08:30
كاردانی
27005
زبان فنی (حسابداری)
270
2
 سعید سعیدی
1395/03/24
08:30
كاردانی
26017
سازمان ووظایف انبارها
260
2
 حسن صالحی
1395/03/22
08:30
كارشناسی ناپیوسته
33007
سرمایه گذاری در بورس ارواق بهادار
330
2
 
1395/03/16
08:30
كارشناسی ناپیوسته
33006
سیستم های اطلاعاتی حسابداری
330
2
 سیدمحمدحامد حسینی
1395/03/24
11:30
كارشناسی
42035
سیستمهای اطلاعاتی مالی
420
2
 
 
 
كارشناسی
61081
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
610
3
 سید خاموشی- سید محمد صادق
1395/03/22
11:30
كارشناسی
62068
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
620
3
 سید خاموشی- سید محمد صادق
1395/03/22
11:30
كارشناسی ناپیوسته
33008
مالیه عمومی
330
2
 حسین علی اصغرزاده رومیانی
1395/03/10
08:30
كارشناسی ناپیوسته
33015
مباحث جاری درحسابداری
330
2
 مهرآرا- احمد
1395/03/22
11:30
كارشناسی
42012
مبانی سازمان مدیریت
420
3
 سیداحمد حسینی
1395/03/20
11:30
كارشناسی
41013
مبانی سازمان و مدیریت
410
3
 سیداحمد حسینی
1395/03/20
11:30
كارشناسی
62056
مبانی سازمان و مدیریت
620
3
 سیداحمد حسینی
1395/03/20
11:30
كارشناسی
42019
مدیریت استراتژیک
420
3
 سیداحمد حسینی
1395/03/23
11:30
كارشناسی ناپیوسته
33004
مدیریت تولید
330
3
 سیدمحمدحامد حسینی
1395/03/22
08:30
كارشناسی
61057
مدیریت رفتار سازمانی
610
3
 سیداحمد حسینی
1395/03/20
11:30
كارشناسی
61057
مدیریت رفتار سازمانی
611
3
 سیداحمد حسینی
1395/03/20
11:30
كارشناسی
62057
مدیریت رفتار سازمانی
620
3
 سیداحمد حسینی
1395/03/20
11:30
كارشناسی
62057
مدیریت رفتار سازمانی
621
3
 سیداحمد حسینی
1395/03/20
11:30
كارشناسی
42013
مدیریت رفتاری
420
3
 سیداحمد حسینی
1395/03/20
11:30
كاردانی
27006
مدیریت مالی
270
3
فندرسکی
1395/03/09
08:30
كاردانی
27006
مدیریت مالی
271
3
فندرسکی
1395/03/09
08:30
كارشناسی
62061
مدیریت مالی (1) از منظر اسلام
620
3
 سید خاموشی- سید محمد صادق
1395/03/09
08:30
كارشناسی ناپیوسته
33005
مدیریت مالی (2)
330
3
 سیدمحمدحسین حسینی
1395/03/09
08:30
كارشناسی
61061
مدیریت مالی از نظر اسلام
610
3
 سید خاموشی- سید محمد صادق
1395/03/09
08:30
كارشناسی
42024
مدیریت مالی در ایران
420
2
 
1395/03/16
08:30
كارشناسی
41031
مدیریت مالی1(کارشناسی حسابداری)
410
3
 سیدمحمدحسین حسینی
1395/03/09
08:30
كاردانی
26012
مدیریت منابع انسانی
260
2
 حسین علی اصغرزاده رومیانی
1395/03/18
11:30
كاردانی
26022
نظام های حقوق ودستمزد
260
2
 حسن صالحی
1395/03/13
08:30
كارشناسی
42026
نهاد های پولی و مالی بین الملل
420
2
 حسن صالحی
1395/03/18
08:30

 


نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸