دروس ارائه شده ترم 961


نام_درس
برنامه کلی درس
احکام کسب و کار
 چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( مقدم - خشایار ) 
اصول برنامه ریزی
 دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 403 ) ، استاد:( مهدی محمودی یکتا ) 
اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی
 دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 401 ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق ) 
اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی
 دوشنبه:( 10:30 تا 12:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 401 ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق ) 
اصول حسابداری 1
 شنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 410 ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی ) 
اصول حسابداری 2
 چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب ) 
اصول حسابداری 3
 دوشنبه:( 8:0 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس503-گل یاس ) ، استاد:( موسوی - سیدحسین ) 
اصول حسابداری(1)
 شنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 410 ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی ) 
اصول حسابداری(1)
 دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 406 ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی ) 
اصول حسابداری(1)
 شنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 410 ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی ) 
اصول حسابداری(1)
 دوشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 406 ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی ) 
اصول حسابداری1
 دوشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 406 ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی ) 
اصول سازماندهی
 دوشنبه:( 9:31 تا 11:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 408 ) ، استاد:( زهره مشیری ) 
اصول مدیریت مالی 1
 شنبه:( 16:0 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( نیلچی- مسلم ) 
اصول مدیریت مالی 2
 چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( نیلچی- مسلم ) 
اصول و مبانی کارآفرینی
 چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس514-گل یاس ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی ) 
اقتصاد 1(خرد)
 چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( مقدم - خشایار ) 
اقتصاد 1(خرد)
 چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( مقدم - خشایار ) 
اقتصاد خرد
 شنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 403 ) ، استاد:( رضا امین لو ) 
اقتصاد خرد
 دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 405 ) ، استاد:( سحر عابدینی ) 
اقتصاد خرد (مدیریت مالی)
 دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 405 ) ، استاد:( سحر عابدینی ) 
اقتصاد سنجی مالی
 دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 405 ) ، استاد:( سحر عابدینی ) 
امورمالی بین المللی
 دوشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 403 ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب ) 
آشنایی با قوانین کسب و کار
 دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 400 ) ، استاد:( احمدوند - عطیه ) 
آموزش مهارت های حرفه ای
 چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 401 ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی ) 
بازار پول و سرمایه
 شنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( نیلچی- مسلم ) 
برنامه ریزی مالیاتی
 دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس503-گل یاس ) ، استاد:( موسوی - سیدحسین ) 
برنامه ریزی و توسعه
 دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 402 ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید ) 
برنامه ریزی و توسعه
 دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( آقای سلیمی ) 
پژوهش عملیاتی (1)
 شنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 411 ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه ) 
پژوهش عملیاتی(2)
 دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( حمید خدامی ) 
پول و ارز و بانکداری
 دوشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 409 ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی ) 
پول و ارز و بانکداری
 دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 404 ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی ) 
تحقیق در عملیات (1)
 دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( حمید خدامی ) 
تحقیق در عملیات(3)
 دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( حمید خدامی ) 
تحقیق عملیات2 (مدیریت)
 شنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 411 ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه ) 
تشکیلات وروشهای اداری
 دوشنبه:( 13:45 تا 15:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 408 ) ، استاد:( زهره مشیری ) 
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی(مدیریت)
 شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 407 ) ، استاد:( سیداحمد حسینی ) 
جامعه شناسی عمومی
 دوشنبه:( 15:46 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 408 ) ، استاد:( زهره مشیری ) 
حسابداری پیشرفته 2
 دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس502-گل یاس ) ، استاد:( شاهی - امید ) 
حسابداری پیشرفته(1)
 دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس502-گل یاس ) ، استاد:( شاهی - امید ) 
حسابداری دولتی 1
 چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب ) 
حسابداری دولتی 1
 چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب ) 
حسابداری شرکت های2
 چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( شبیهی - حسین ) 
حسابداری شرکت های2
 چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( شبیهی - حسین ) 
حسابداری صنعتی
 دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( احمدیان - اردشیر ) 
حسابداری صنعتی
 دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( احمدیان - اردشیر ) 
حسابداری صنعتی(3)
 دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس503-گل یاس ) ، استاد:( موسوی - سیدحسین ) 
حسابداری صنعتی1
 دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 402 ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب ) 
حسابداری صنعتی1
 دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( آقای سلیمی ) 
حسابداری صنعتی2
 دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 406 ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی ) 
حسابداری مالیاتی
 چهارشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( شبیهی - حسین ) 
حسابداری مالیاتی
 چهارشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 407 ) ، استاد:( شبیهی - حسین ) 
حسابداری مالیاتی
 چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( شبیهی - حسین ) 
حسابداری میانه1
 دوشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس502-گل یاس ) ، استاد:( شاهی - امید ) 
حسابرسی 1
 دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( احمدیان - اردشیر ) 
حسابرسی(2)
 دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس503-گل یاس ) ، استاد:( موسوی - سیدحسین ) 
حقوق اداری واستخدامی
 دوشنبه:( 9:31 تا 10:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 400 ) ، استاد:( احمدوند - عطیه ) 
حقوق اساسی
 شنبه:( 15:46 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:(  ) 
حقوق بازرگانی بین المللی
 دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( بربری - غلام سرور ) 
حقوق بازرگانی(تطبیقی و اسلامی)
 دوشنبه:( 10:46 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 400 ) ، استاد:( احمدوند - عطیه ) 
حقوق تجارت
 دوشنبه:( 10:46 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 400 ) ، استاد:( احمدوند - عطیه ) 
روانشناسی سازمانی
 دوشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 404 ) ، استاد:( زالی - حمیده ) 
روانشناسی عمومی
 شنبه:( 13:30 تا 15:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 414 ) ، استاد:( جباری - امین ) 
روانشناسی عمومی
 دوشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 404 ) ، استاد:( زالی - حمیده ) 
روانشناسی کار
 شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 402 ) ، استاد:( زالی - حمیده ) 
روش تحقیق در مدیریت
 دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 407 ) ، استاد:( سیداحمد حسینی ) 
زبان تخصصی(1)
 چهارشنبه:( 15:46 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق ) 
زبان تخصصی(2)
 دوشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 401 ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق ) 
زبان تخصصی(2) (گروه حسابداری)
 چهارشنبه:( 13:45 تا 15:45 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق ) 
زبان فنی (حسابداری)
 چهارشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 403 ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق ) 
زبان فنی (حسابداری)
 چهارشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 400 ) ، استاد:( مهرآرا- احمد ) 
سازمانهای پولی و مالی اسلامی و بین المللی
 چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( نیلچی- مسلم ) 
سرپرستی سازمان
 چهارشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 408 ) ، استاد:( سیداحمد حسینی ) 
سرپرستی سازمان
 دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 409 ) ، استاد:( حسین مرادی ) 
سرمایه گذاری در بورس ارواق بهادار
 شنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( نیلچی- مسلم ) 
سیستم های اطلاعاتی حسابداری
 چهارشنبه:( 8:0 تا 9:44 ) ، كلاس:( كلاس شماره 408 ) ، استاد:( سیداحمد حسینی ) 
سیستم های اطلاعاتی در مدیریت
 دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 407 ) ، استاد:( سیداحمد حسینی ) 
سیستم های خرید،انبارداری و توزیع
 دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 410 ) ، استاد:( مسعودی فر - سارا ) 
سیستمهای اطلاعاتی مالی
 شنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 410 ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی ) 
کارآفرینی و پروژه(حسابداری)
 یكشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:(زهره مشیری  ) 
کاربرد رایانه در امور اداری2
 دوشنبه:( 10:45 تا 13:0 ) ، كلاس:(  سایت کامپیوتر 2 ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید ) 
کاربرد کامپیوتر در حسابداری2
 دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:(  سایت کامپیوتر 2 ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب ) 
کاربرد کامپیوتر در حسابداری2
 دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:(  سایت کامپیوتر 2 ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب ) 
کاربردنرم افزارهای رایانه ای در حسابداری
 دوشنبه:( 10:45 تا 13:0 ) ، كلاس:(  سایت کامپیوتر 2 ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید ) 
کلیات حقوق
 دوشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 400 ) ، استاد:( احمدوند - عطیه ) 
کلیات حقوق
 دوشنبه:( 16:30 تا 17:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 400 ) ، استاد:( احمدوند - عطیه ) 
مالیه عمومی
 دوشنبه:( 16:30 تا 18:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 405 ) ، استاد:( سحر عابدینی ) 
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت
 شنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 409 ) ، استاد:(  ) 
مباحث جاری درحسابداری
 دوشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس502-گل یاس ) ، استاد:( شاهی - امید ) 
مبانی بانکداری و مدیریت بانک
 چهارشنبه:( 16:30 تا 18:0 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( مقدم - خشایار ) 
مبانی بانکداری ومدیریت بانک
 چهارشنبه:( 15:45 تا 18:0 ) ، كلاس:( كلاس 518- گل یاس ) ، استاد:( نیلچی- مسلم ) 
مبانی جامعه شناسی(کارشناسی حسابداری)
 دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 403 ) ، استاد:( زالی - حمیده ) 
مبانی ریسک ومدیریت بیمه
 شنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 403 ) ، استاد:( رضا امین لو ) 
مبانی سازمان مدیریت
 شنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 407 ) ، استاد:( سیداحمد حسینی ) 
مبانی سازمان و مدیریت
 شنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 407 ) ، استاد:( سیداحمد حسینی ) 
مبانی سازمان و مدیریت
 دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 407 ) ، استاد:( سیداحمد حسینی ) 
مبانی سازمان و مدیریت
 دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 407 ) ، استاد:( سیداحمد حسینی ) 
مبانی علم اداره
 دوشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 408 ) ، استاد:( زهره مشیری ) 
مبانی مدیریت سرمایه گذاری
 شنبه:( 13:0 تا 16:0 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( نیلچی- مسلم ) 
متون مالی 2
 چهارشنبه:( 13:45 تا 15:45 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق ) 
مدیریت پروژه
 دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 402 ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید ) 
مدیریت تحول سازمانی
 شنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 404 ) ، استاد:( زندی - رضا ) 
مدیریت تولید
 دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 410 ) ، استاد:( مسعودی فر - سارا ) 
مدیریت تولید
 دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 402 ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید ) 
مدیریت عملکرد در سازمانهای صنعتی
 دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 410 ) ، استاد:( مسعودی فر - سارا ) 
مدیریت عملیات خدمات
 چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 400 ) ، استاد:( ترابی - اویس ) 
مدیریت کیفیت و بهره وری
 دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 410 ) ، استاد:( مسعودی فر - سارا ) 
مدیریت مالی
 چهارشنبه:( 13:30 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 518- گل یاس ) ، استاد:( نیلچی- مسلم ) 
مدیریت مالی (2)
 چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( نیلچی- مسلم ) 
مدیریت منابع انسانی
 چهارشنبه:( 10:0 تا 11:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 408 ) ، استاد:( سیداحمد حسینی ) 
مدیریت منابع انسانی
 شنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 404 ) ، استاد:( زندی - رضا ) 
مدیریت منابع انسانی
 دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 401 ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق ) 
مدیریت منابع انسانی
 شنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 404 ) ، استاد:( زندی - رضا ) 
مکاتبات اداری واداره امور دفتری
 دوشنبه:( 11:1 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 408 ) ، استاد:( زهره مشیری ) 
نهادهای پولی و مالی
 دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 404 ) ، استاد:( رضا امین لو ) 

 


نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۶/۰v/۱۹