دروس ارائه شده ترم 961


نام_درس
برنامه کلی درس
انگیزش و هیجان
 شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 405 ) ، استاد:( زالی - حمیده ) 
آشنایی با فلسفه اسلامی
 شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( سیدامین قدمی ) 
روانشناسی تحولی1
 شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 402 ) ، استاد:( زهره مشیری ) 
روانشناسی دین
 شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( دکتر ظریفیان یگانه - محمود  ) 
روانشناسی شناختی
 دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 411 ) ، استاد:(سهیل - صالحی  ) 
روش تحقیق(کمی و کیفی)
 شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 400 ) ، استاد:( دکتر ظریفیان یگانه - محمود ) 
فیزیولوژی اعصاب و غدد
 شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 405 ) ، استاد:( زالی - حمیده ) 
مباحث اساسی در روانشناسی1
 دوشنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 409 ) ، استاد:( سهیل - صالحی ) 
مبانی جامعه شناسی
 شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 413 ) ، استاد:( تفکری - رضا ) 
متون روانشناسی به انگلیسی2
 دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 411 ) ، استاد:( دکتر وحیدی قزوینی - نغمه ) 
معرفت شناسی
 شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 403 ) ، استاد:( تفکری - رضا ) 
نام_درس
برنامه کلی دروس ارشد
روانشناسی عمومی پیشرفته
 پنج شنبه:( 8:0 تا 10:0 ) ، كلاس:( كلاس 518- گل یاس ) ، استاد:( دکتر آزاد ) 
روشهای آماری پیشرفته
 پنج شنبه:( 16:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس502-گل یاس ) ، استاد:( دکتر گائینی - احمد ) 
انگیزش و هیجان
 پنج شنبه:( 11:31 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 518- گل یاس ) ، استاد:( دکتر ظریفیان یگانه - محمود  ) 
روانشناسی رشد پیشرفته
 پنج شنبه:( 10:1 تا 11:30 ) ، كلاس:( كلاس 518- گل یاس ) ، استاد:(دکتر آزاد  ) نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۶/۰v/۲۲