دروس ارائه شده ترم 972 ( نیمسال دوم سال تحصیلی 1397 - 1398)


نام_درس برنامه کلی درس
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  406- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند - انیسه )  
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس  406- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند - انیسه )  
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  406- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند - انیسه )  
تجارت الکترونیک  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند - انیسه )  
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  406- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند - انیسه )  
حقوق اداری واستخدامی  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 410- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند - عطیه )  
حقوق تجارت  دوشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( احمدوند - عطیه )  
اقتصاد کلان  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند- محسن )  
اقتصاد کلان(مدیریت مالی)  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند- محسن )  
اقتصاد کلان  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند- محسن )  
بررسی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( احمدوند- محسن )  
اقتصاد کلان  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند- محسن )  
اقتصاد کلان  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند- محسن )  
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت   پنج شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 400- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند- محسن )  
کاربرد تئوری تصمیم گیری  پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند- محسن )  
مدیریت کارخانه  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( اطهری عنایت - احسان )  
اصول و مبانی کارآفرینی  چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( اطهری عنایت - احسان )  
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( اطهری عنایت - احسان )  
مدیریت مالی  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس516-گل یاس ) ، استاد:( آقاپور - مرتضی )  
مبانی مهندسی مالی   دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس516-گل یاس ) ، استاد:( آقاپور - مرتضی )  
حسابداری شرکت های2  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( آتلیه 8 ) ، استاد:( برغمدی - اعظم )  
حقوق بازرگانی  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 304 ) ، استاد:( برغمدی - اعظم )  
حقوق تجارت  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 304 ) ، استاد:( برغمدی - اعظم )  
حقوق بازرگانی(مدیریت)  دوشنبه:( 11:0 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( برغمدی - اعظم )  
حقوق بازرگانی(تطبیقی و اسلامی)  دوشنبه:( 11:0 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( برغمدی - اعظم )  
حقوق بازرگانی بین المللی  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( بوربور - محمدرضا )  
حقوق و مقررات مدنی  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( بوربور - محمدرضا )  
حقوق و مقررات مدنی   دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( بوربور - محمدرضا )  
مدیریت تولید و عملیات  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( پاشاخانلو - محمد )  
بازاریابی بین الملل  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( پاشاخانلو - محمد )  
بازاریابی بین المللی  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( پاشاخانلو - محمد )  
بازاریابی بین المللی  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( پاشاخانلو - محمد )  
حسابداری دولتی 1  چهارشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
حسابداری میانه1(کارشناسی حسابداری)  چهارشنبه:( 13:30 تا 16:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 302 ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
حسابرسی 1(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس514-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
حسابرسی 1(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس514-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
حسابرسی2(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس514-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
اصول حسابرسی1  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس514-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
حسابرسی(مدیریت)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس514-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
حسابرسی(مدیریت)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس514-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
حسابرسی(1)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس514-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
حسابرسی(1)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس514-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
حسابرسی(1)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس514-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
حسابرسی(1)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس514-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
روانشناسی کار  چهارشنبه:( 16:15 تا 17:45 ) ، كلاس:( كلاس 400- گل نرگس ) ، استاد:( جباری - امین )  
روانشناسی صنعتی  چهارشنبه:( 16:15 تا 17:45 ) ، كلاس:( كلاس 400- گل نرگس ) ، استاد:( جباری - امین )  
روانشناسی سازمانی  چهارشنبه:( 17:45 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 400- گل نرگس ) ، استاد:( جباری - امین )  
جامعه شناسی سازمانی  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 400- گل نرگس ) ، استاد:( جباری - امین )  
قراردادهای بیمه  دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( جهاندیده - کریم اله )  
اصول بیمه  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( جهاندیده - کریم اله )  
حسابرسی1  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  411- گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
حسابرسی1  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  411- گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
کاربردنرم افزارهای رایانه ای در حسابداری  چهارشنبه:( 8:0 تا 13:15 ) ، كلاس:( سایت کامپیوتر 1 ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
حسابرسی(2)  دوشنبه:( 14:0 تا 17:0 ) ، كلاس:( كلاس  411- گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
اصول حسابرسی2  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس  411- گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
کاربرد کامپیوتر در مدیریت  چهارشنبه:( 13:45 تا 16:0 ) ، كلاس:( سایت كامپیوتر3 ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
کاربرد کامپیوتر در مدیریت  چهارشنبه:( 13:45 تا 16:0 ) ، كلاس:( سایت كامپیوتر3 ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
پژوهش عملیاتی (1)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:30 ) ، كلاس:( كلاس502-گل یاس ) ، استاد:( خان میرزائی - سما )  
پژوهش عملیاتی1(کارشناسی حسابداری)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس502-گل یاس ) ، استاد:( خان میرزائی - سما )  
پژوهش عملیاتی2(کارشناسی حسابداری)   چهارشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس502-گل یاس ) ، استاد:( خان میرزائی - سما )  
اقتصاد خرد  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس502-گل یاس ) ، استاد:( خان میرزائی - سما )  
مالی1  دوشنبه:( 13:45 تا 16:0 ) ، كلاس:( كلاس516-گل یاس ) ، استاد:( خان میرزائی - سما )  
تحقیق عملیات1(مدیریت)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:30 ) ، كلاس:( كلاس502-گل یاس ) ، استاد:( خان میرزائی - سما )  
اصول مدیریت مالی 1  دوشنبه:( 13:45 تا 16:0 ) ، كلاس:( كلاس516-گل یاس ) ، استاد:( خان میرزائی - سما )  
مدیریت مالی در ایران  دوشنبه:( 16:0 تا 17:30 ) ، كلاس:( كلاس516-گل یاس ) ، استاد:( خان میرزائی - سما )  
اقتصاد خرد (مدیریت مالی)  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس502-گل یاس ) ، استاد:( خان میرزائی - سما )  
اقتصاد خرد  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس502-گل یاس ) ، استاد:( خان میرزائی - سما )  
تحقیق در عملیات (1)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس502-گل یاس ) ، استاد:( خان میرزائی - سما )  
مدیریت مالی از نظر اسلام  دوشنبه:( 13:45 تا 16:0 ) ، كلاس:( كلاس516-گل یاس ) ، استاد:( خان میرزائی - سما )  
اقتصاد خرد  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس502-گل یاس ) ، استاد:( خان میرزائی - سما )  
مدیریت مالی (1) از منظر اسلام  دوشنبه:( 13:45 تا 16:0 ) ، كلاس:( كلاس516-گل یاس ) ، استاد:( خان میرزائی - سما )  
تحقیق عملیات1(مدیریت)  چهارشنبه:( 13:30 تا 16:30 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
تحقیق عملیات2 (مدیریت)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
تحقیق در عملیات(2)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
تحقیق در عملیات (2)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
تحقیق در عملیات (2)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
پژوهش عملیاتی (1)  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
نظریه های شخصیت  پنج شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس  411- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر آزاد - اسفندیار )  
روانشناسی یادگیری و تفکر  پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس  403- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر آزاد - اسفندیار )  
روانشناسی کودکان استثنایی  پنج شنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  411- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر آزاد - اسفندیار )  
سمینار در نظریه ها و یافته های روانشناسی   پنج شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس  402- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر آزاد - اسفندیار )  
رفتارسازمانی  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس  411- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت رفتاری  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 410- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت رفتاری  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس  411- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت استراتژیک  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 410- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت رفتار سازمانی  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 410- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  411- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت رفتار سازمانی  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 410- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت رفتار سازمانی  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  411- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  411- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت استراتژیک  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 410- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت رفتار سازمانی  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 410- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت رفتار سازمانی  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  411- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مبانی رفتار سازمانی  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس  411- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مبانی رفتار سازمانی  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  411- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت استراتژیک پیشرفته  پنج شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 400- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانهای دولتی  پنج شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 400- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته  پنج شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
سیستمهای اطلاعات مدیریت  پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس  402- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
نظریه های مدیریت دولتی  پنج شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 400- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سیدعبدالرضا )  
اداره امور عمومی در اسلام  پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 400- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سیدعبدالرضا )  
تئوریهای مدیریت پیشرفته  پنج شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس  402- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سیدعبدالرضا )  
مدیریت مالی پیشرفته  پنج شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس  402- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر نتاج ملک شاه- غلامحسن )  
پژوهش عملیاتی پیشرفته  پنج شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس  402- گل نرگس ) ، استاد:( دکتراحمدوند-اِقبالی )  
دانش خانواده وجمعیت  چهارشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( زالی - حمیده )  
روانشناسی عمومی  یكشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( زالی - حمیده )  
روانشناسی سازمانی  یكشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( زالی - حمیده )  
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 304 ) ، استاد:( زندی - رضا )  
مباحث و چالش های مدیریت دولتی  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس  404- گل نرگس ) ، استاد:( زندی - رضا )  
مبانی مدیریت دولتی  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  404- گل نرگس ) ، استاد:( زندی - رضا )  
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها  چهارشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس  404- گل نرگس ) ، استاد:( زندی - رضا )  
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 304 ) ، استاد:( زندی - رضا )  
پول و ارز و بانکداری  چهارشنبه:( 16:45 تا 18:15 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
امورمالی بین المللی  دوشنبه:( 17:0 تا 18:30 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
پول و ارز و بانکداری  چهارشنبه:( 13:45 تا 16:0 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
پول و ارز و بانکداری  چهارشنبه:( 16:45 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
پول و ارز بانکداری  چهارشنبه:( 16:45 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
پول و ارز و بانکداری(مدیریت)  چهارشنبه:( 13:45 تا 16:0 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
پول و ارز و بانکداری(مدیریت)  چهارشنبه:( 16:45 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
پول وارز بانکداری  چهارشنبه:( 13:45 تا 16:0 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
اصول حسابداری2  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
اصول حسابداری 1(مدیریت مالی)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( آتلیه 9 ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
اصول حسابداری 2(مدیریت مالی)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
اصول حسابداری 2(مدیریت مالی)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
اصول حسابداری(1)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( آتلیه 9 ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
اصول حسابداری(2)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
اصول حسابداری(1)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( آتلیه 9 ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
اصول حسابداری(2)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
اصول حسابداری(1)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( آتلیه 9 ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
اصول حسابداری(2)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
اصول حسابداری(1)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( آتلیه 9 ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
حسابداری پیشرفته(2)  چهارشنبه:( 15:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( شاهی - امید )  
حسابداری پیشرفته1(کارشناسی حسابداری)  چهارشنبه:( 11:0 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( شاهی - امید )  
مباحث جاری در حسابداری(کارشناسی حسابداری)  چهارشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( شاهی - امید )  
حسابداری پیشرفته 2  چهارشنبه:( 15:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( شاهی - امید )  
حسابداری پیشرفته1  چهارشنبه:( 11:0 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( شاهی - امید )  
برنامه ریزی مالیاتی  چهارشنبه:( 9:30 تا 11:0 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( شاهی - امید )  
زبان تخصصی(2) (گروه حسابداری)  چهارشنبه:( 13:45 تا 16:0 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی1  چهارشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی2  چهارشنبه:( 16:0 تا 17:30 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی  چهارشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی1  چهارشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی2  دوشنبه:( 15:15 تا 16:45 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
بازاریابی و مدیریت بازار  دوشنبه:( 13:45 تا 15:15 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
متون مالی 1  چهارشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
متون مالی 2  دوشنبه:( 15:15 تا 16:45 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی  چهارشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
بازاریابی و مدیریت بازار(با رویکرد اسلامی)  دوشنبه:( 16:45 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی(1)  چهارشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی(2)  چهارشنبه:( 16:0 تا 17:30 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
بازاریابی و مدیریت بازار(با رویکرد اسلامی)  دوشنبه:( 16:45 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی(1)  چهارشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی(2)  چهارشنبه:( 16:0 تا 17:30 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی(2)  دوشنبه:( 15:15 تا 16:45 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
حسابداری صنعتی1  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( آتلیه 4 ) ، استاد:( شوری - آزاده )  
حسابداری صنعتی1(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( کلاس شماره 308 ) ، استاد:( شوری - آزاده )  
حسابداری صنعتی  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( کلاس شماره 308 ) ، استاد:( شوری - آزاده )  
حسابداری صنعتی(1)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( کلاس شماره 308 ) ، استاد:( شوری - آزاده )  
حسابداری صنعتی(1)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( کلاس شماره 308 ) ، استاد:( شوری - آزاده )  
حسابداری صنعتی(1)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( کلاس شماره 308 ) ، استاد:( شوری - آزاده )  
اصول اقتصاد2(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس517-گل یاس ) ، استاد:( طالبی - حسین )  
اقتصاد کلان(مدیریت مالی)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس517-گل یاس ) ، استاد:( طالبی - حسین )  
اقتصاد کلان  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس517-گل یاس ) ، استاد:( طالبی - حسین )  
اقتصاد خرد  دوشنبه:( 14:0 تا 17:0 ) ، كلاس:( كلاس517-گل یاس ) ، استاد:( طالبی - حسین )  
مدیریت مالی (2)  دوشنبه:( 13:45 تا 16:0 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( علیدادی - حسین )  
مدیریت مالی (2)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( علیدادی - حسین )  
مدیریت مالی1(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( علیدادی - حسین )  
مالی2  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( علیدادی - حسین )  
مدیریت مالی از نظر اسلام  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( علیدادی - حسین )  
مدیریت مالی (1) از منظر اسلام  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( علیدادی - حسین )  
مدیریت مالی(2)  دوشنبه:( 13:45 تا 16:0 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( علیدادی - حسین )  
مالیه عمومی  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:0 ) ، كلاس:( كلاس  403- گل نرگس ) ، استاد:( قنبری - مریم )  
اقتصاد خرد  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  403- گل نرگس ) ، استاد:( قنبری - مریم )  
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:0 ) ، كلاس:( كلاس  403- گل نرگس ) ، استاد:( قنبری - مریم )  
مالیه عمومی (مدیریت)  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:0 ) ، كلاس:( كلاس  403- گل نرگس ) ، استاد:( قنبری - مریم )  
اقتصاد خرد (مدیریت مالی)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  403- گل نرگس ) ، استاد:( قنبری - مریم )  
اقتصاد خرد  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  403- گل نرگس ) ، استاد:( قنبری - مریم )  
اقتصاد خرد  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  403- گل نرگس ) ، استاد:( قنبری - مریم )  
اقتصاد خرد  چهارشنبه:( 14:0 تا 17:0 ) ، كلاس:( كلاس  403- گل نرگس ) ، استاد:( قنبری - مریم )  
اقتصاد خرد  چهارشنبه:( 14:0 تا 17:0 ) ، كلاس:( كلاس  403- گل نرگس ) ، استاد:( قنبری - مریم )  
کارآفرینی و پروژه(حسابداری)  چهارشنبه:( 8:0 تا 11:0 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( کریمی - حمیدرضا )  
رفتارسازمانی  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( محمدی - مهدی )  
مدیریت رفتاری  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( محمدی - مهدی )  
مدیریت رفتار سازمانی  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( محمدی - مهدی )  
مبانی بانکداری ومدیریت بانک  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( مرادبیگی - محمد )  
مبانی بانکداری و مدیریت بانک  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( مرادبیگی - محمد )  
اصول بانکداری  دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( مرادبیگی - محمد )  
مدیریت مالی (2)  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 410- گل نرگس ) ، استاد:( مرادبیگی- مهدی )  
مالی2  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 410- گل نرگس ) ، استاد:( مرادبیگی- مهدی )  
اصول مدیریت مالی 2  چهارشنبه:( 8:0 تا 11:0 ) ، كلاس:( كلاس 410- گل نرگس ) ، استاد:( مرادبیگی- مهدی )  
اصول مدیریت مالی 2  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 410- گل نرگس ) ، استاد:( مرادبیگی- مهدی )  
نهاد های پولی و مالی بین الملل  چهارشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 410- گل نرگس ) ، استاد:( مرادبیگی- مهدی )  
مدیریت مالی(2)  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 410- گل نرگس ) ، استاد:( مرادبیگی- مهدی )  
حسابداری مالی  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( مقبلی - علی )  
حسابداری مالی  دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( مقبلی - علی )  
اصول حسابداری1  دوشنبه:( 10:15 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 306 ) ، استاد:( مقبلی - علی )  
کنترل و زمانبندی پروژه  پنج شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( ملکی ویشکائی - بهزاد )  
مدیریت هزینه پروژه  پنج شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( ملکی ویشکائی - بهزاد )  
حسابداری میانه2(کارشناسی حسابداری)  چهارشنبه:( 8:0 تا 11:0 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( موسوی - سیدحسین )  
اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی  چهارشنبه:( 11:0 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( موسوی - سیدحسین )  
حسابداری میانه2  چهارشنبه:( 13:45 تا 16:45 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( موسوی - سیدحسین )  
فراگرد تنظیم و کنترل بودجه  چهارشنبه:( 11:0 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( موسوی - سیدحسین )  
مدیریت مالی  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( مهسا قنبری )  
حسابداری صنعتی(3)  دوشنبه:( 16:0 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( مهسا قنبری )  
مکاتبات تجاری و گزارش نویسی  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( مهسا قنبری )  
حسابداری صنعتی(2)  دوشنبه:( 13:45 تا 16:0 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( مهسا قنبری )  
حسابداری صنعتی(2)  دوشنبه:( 13:45 تا 16:0 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( مهسا قنبری )  
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3  چهارشنبه:( 8:0 تا 11:45 ) ، كلاس:( سایت كامپیوتر4 ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
مباحث جاری درحسابداری  دوشنبه:( 11:15 تا 12:45 ) ، كلاس:( کلاس شماره 307 ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
حسابداری دولتی(2)  دوشنبه:( 8:0 تا 11:0 ) ، كلاس:( کلاس شماره 307 ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
حسابداری و حسابرسی دولتی  دوشنبه:( 14:0 تا 17:0 ) ، كلاس:( کلاس شماره 307 ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
مباحث جاری در حسابداری(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 11:15 تا 12:45 ) ، كلاس:( کلاس شماره 307 ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
نرم افزارهای کاربردی در حسابداری  چهارشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
حسابداری دولتی  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( کلاس شماره 307 ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت  چهارشنبه:( 16:0 تا 19:0 ) ، كلاس:( سایت كامپیوتر4 ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت  چهارشنبه:( 16:0 تا 19:0 ) ، كلاس:( سایت كامپیوتر4 ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
روش تحقیق در مدیریت  چهارشنبه:( 14:0 تا 17:0 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
روش تحقیق در مدیریت  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی  چهارشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
مبانی برنامه ریزی پیشرفت وعدالت  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی  چهارشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی  چهارشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
زبان فنی (حسابداری)  چهارشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( نامی فرد - فرشته )  
اصول حسابداری2  چهارشنبه:( 8:0 تا 11:0 ) ، كلاس:( كلاس503-گل یاس ) ، استاد:( نامی فرد - فرشته )  
اصول حسابداری2  چهارشنبه:( 14:0 تا 17:0 ) ، كلاس:( كلاس503-گل یاس ) ، استاد:( نامی فرد - فرشته )  
اصول حسابداری 2(مدیریت مالی)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( نامی فرد - فرشته )  
اصول حسابداری(2)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( نامی فرد - فرشته )  
اصول حسابداری(2)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( نامی فرد - فرشته )  
اصول حسابداری(2)  چهارشنبه:( 11:0 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس503-گل یاس ) ، استاد:( نامی فرد - فرشته )  
اصول حسابداری(2)  چهارشنبه:( 11:0 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس503-گل یاس ) ، استاد:( نامی فرد - فرشته )  
کلیات علم اقتصاد  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 410- گل نرگس ) ، استاد:( ندا عمادیان )  
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  
مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت  دوشنبه:( 13:45 تا 16:0 ) ، كلاس:(  سایت کامپیوتر 2 ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  
نرم افزارهای کاربردی در حسابداری  دوشنبه:( 13:45 تا 16:0 ) ، كلاس:(  سایت کامپیوتر 2 ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی(مدیریت)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:0 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت  دوشنبه:( 16:0 تا 19:0 ) ، كلاس:(  سایت کامپیوتر 2 ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  
طرح ریزی،تعمیرات و نگهداری  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  
کاربرد کامپیوتر در مدیریت  دوشنبه:( 13:45 تا 16:0 ) ، كلاس:(  سایت کامپیوتر 2 ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  
کاربرد کامپیوتر در مدیریت  دوشنبه:( 13:45 تا 16:0 ) ، كلاس:(  سایت کامپیوتر 2 ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  

نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹v/۱۰/۱۵