دروس ارائه شده ترم 971 ( نیمسال اول سال تحصیلی 1397 - 1398)


نام_درس برنامه کلی درس
سیستم های اطلاعاتی در مدیریت  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( احمدوند - انیسه )  
کلیات حقوق  یكشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 415-گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند - عطیه )  
حقوق تجارت  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند - عطیه )  
حقوق تجارت  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند - عطیه )  
حقوق بازرگانی(مدیریت)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:0 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند - عطیه )  
حقوق بازرگانی(تطبیقی و اسلامی)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند - عطیه )  
حقوق تجارت(1)-تجار و اعمال تجاری  یكشنبه:( 9:31 تا 11:0 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند - عطیه )  
حقوق بین الملل خصوصی(2)  یكشنبه:( 12:0 تا 13:30 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند - عطیه )  
حقوق تجارت(3)اسناد تجاری  یكشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند - عطیه )  
کارآموزی2(کاردانی پیوسته-حسابداری)  یكشنبه:( 21:0 تا 21:1 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( احمدوند- محسن )  
حسابداری صنعتی1(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( احمدیان - اردشیر )  
حسابداری صنعتی2(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( احمدیان - اردشیر )  
حسابداری صنعتی  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( احمدیان - اردشیر )  
حسابداری صنعتی  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( احمدیان - اردشیر )  
حسابداری صنعتی(1)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( احمدیان - اردشیر )  
حسابداری صنعتی(2)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( احمدیان - اردشیر )  
حسابداری صنعتی(1)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( احمدیان - اردشیر )  
حسابداری صنعتی(1)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( احمدیان - اردشیر )  
حسابداری صنعتی(1)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( احمدیان - اردشیر )  
حسابرسی صنعتی(1)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( احمدیان - اردشیر )  
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 518- گل یاس ) ، استاد:( اسد - حمیدرضا )  
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 306 ) ، استاد:( اسد - حمیدرضا )  
مبانی برنامه ریزی پیشرفت وعدالت  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 518- گل یاس ) ، استاد:( اسد - حمیدرضا )  
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 306 ) ، استاد:( اسد - حمیدرضا )  
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 518- گل یاس ) ، استاد:( اسد - حمیدرضا )  
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:0 ) ، كلاس:( کلاس شماره 308 ) ، استاد:( اسد - حمیدرضا )  
مدیریت تولید  چهارشنبه:( 10:16 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( آریایی - سارا )  
مدیریت تولید  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( آریایی - سارا )  
سیستم های خرید،انبارداری و توزیع  چهارشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( آریایی - سارا )  
مدیریت عملکرد در سازمانهای صنعتی  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( آریایی - سارا )  
سیستم های خرید،انبارداری و توزیع  چهارشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( آریایی - سارا )  
کلیات علم اقتصاد  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( براتی - آمنه )  
روانشناسی عمومی  چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( براتی - آمنه )  
جامعه شناسی عمومی  سه شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( براتی - آمنه )  
حقوق اساسی  سه شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس502-گل یاس ) ، استاد:( براتی - آمنه )  
اصول حسابداری2  سه شنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( براتی - آمنه )  
رفتار سازمانی  سه شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( براتی - آمنه )  
کنترل وتنظیم بودجه  دوشنبه:( 13:30 تا 15:0 ) ، كلاس:( آتلیه 9 ) ، استاد:( براتی - آمنه )  
مدیریت منابع انسانی  چهارشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( براتی - آمنه )  
مکاتبات اداری واداره امور دفتری  دوشنبه:( 8:0 تا 10:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 301 ) ، استاد:( براتی - آمنه )  
تشکیلات وروشهای اداری  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( براتی - آمنه )  
آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی  دوشنبه:( 10:1 تا 11:30 ) ، كلاس:( سایت كامپیوتر5 ) ، استاد:( براتی - آمنه )  
اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی  دوشنبه:( 13:30 تا 15:0 ) ، كلاس:( آتلیه 9 ) ، استاد:( براتی - آمنه )  
کارآموزی2(کاردانی پیوسته-حسابداری)  یكشنبه:( 21:0 تا 21:1 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( براتی - آمنه )  
مبانی و اصول تعلیم و تربیت   دوشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( براتی - آمنه )  
روان شناسی تربیتی  دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 518- گل یاس ) ، استاد:( براتی - آمنه )  
حقوق بازرگانی بین المللی  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس517-گل یاس ) ، استاد:( برغمدی - اعظم )  
مقدمه علم حقوق  دوشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( برغمدی - اعظم )  
کلیات حقوق جزا  دوشنبه:( 11:30 تا 12:30 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( برغمدی - اعظم )  
قواعد فقه(2)-جزایی  دوشنبه:( 14:0 تا 15:0 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( برغمدی - اعظم )  
حقوق جزای عمومی(2)  دوشنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( برغمدی - اعظم )  
تاریخ حقوق  دوشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( برغمدی - اعظم )  
آموزش مهارت های حرفه ای  دوشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( پاشاخانلو - محمد )  
مدیریت عملیات خدمات  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( پاشاخانلو - محمد )  
مدیریت کیفیت و بهره وری  دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( پاشاخانلو - محمد )  
آموزش مهارت های حرفه ای  دوشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( پاشاخانلو - محمد )  
آشنایی با قوانین کسب و کار  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( پاشاخانلو - محمد )  
آموزش مهارت های حرفه ای  دوشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( پاشاخانلو - محمد )  
آشنایی با قوانین کسب و کار  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( پاشاخانلو - محمد )  
حقوق اداری  دوشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس  403- گل نرگس ) ، استاد:( تنگ روی - حسام )  
حقوق تجارت  دوشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس  403- گل نرگس ) ، استاد:( تنگ روی - حسام )  
حقوق بین المللی عمومی(1)  یكشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( تنگ روی - حسام )  
قواعد فقه(1)مدنی  دوشنبه:( 13:0 تا 14:0 ) ، كلاس:( كلاس503-گل یاس ) ، استاد:( تنگ روی - حسام )  
حقوق بین الملل عمومی(3)روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات  یكشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( تنگ روی - حسام )  
حقوق مالکیت فردی  یكشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 401- گل نرگس ) ، استاد:( تنگ روی - حسام )  
حقوق تجارت  دوشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس  403- گل نرگس ) ، استاد:( تنگ روی - حسام )  
مبانی سازمان و مدیریت  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس  411- گل نرگس ) ، استاد:( جهاندیده - کریم اله )  
پژوهش عملیاتی(2)  چهارشنبه:( 14:0 تا 17:0 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( خان میرزائی - سما )  
پژوهش عملیاتی(2)  چهارشنبه:( 10:0 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( خان میرزائی - سما )  
پژوهش عملیاتی2(کارشناسی حسابداری)   چهارشنبه:( 10:0 تا 12:30 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( خان میرزائی - سما )  
تحقیق عملیات2 (مدیریت)  چهارشنبه:( 10:0 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( خان میرزائی - سما )  
تحقیق عملیات2 (مدیریت)  چهارشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( خان میرزائی - سما )  
پژوهش عملیاتی (1)  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
پژوهش عملیاتی (1)  چهارشنبه:( 10:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
پژوهش عملیاتی1(کارشناسی حسابداری)  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
تحقیق در عملیات  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
تحقیق عملیات1(مدیریت)  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
تحقیق عملیات1(مدیریت)  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
تحقیق در عملیات (1)  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
تحقیق در عملیات (1)  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
تحقیق در عملیات (1)  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
تحقیق در عملیات(1)  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
سیستم های اطلاعاتی حسابداری  دوشنبه:( 11:0 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 305 ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
کارآموزی(کارشناسی ناپیوسته حسابداری)  شنبه:( 21:0 تا 21:1 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
روش تحقیق در مدیریت  دوشنبه:( 13:45 تا 15:45 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
سیستمهای اطلاعاتی مالی   چهارشنبه:( 15:46 تا 17:46 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
روش تحقیق در مدیریت  دوشنبه:( 13:45 تا 15:45 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت منابع انسانی  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
روش تحقیق در مدیریت  دوشنبه:( 13:45 تا 15:45 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
بازرگانی بین المللی  چهارشنبه:( 13:45 تا 15:45 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
روش تحقیق در مدیریت  دوشنبه:( 13:45 تا 15:45 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت منابع انسانی  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت منابع انسانی  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته  پنج شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانهای دولتی  پنج شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
راهبردهای مدیریت منابع انسانی  پنج شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی   پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس516-گل یاس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته  پنج شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت منابع انسانی پیشرفته  پنج شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سیدعبدالرضا )  
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس  404- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سیدعبدالرضا )  
مدیریت منابع انسانی پیشرفته  پنج شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 415-گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سیدعبدالرضا )  
مبانی سازمان و مدیریت  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر شاکر - شبنم )  
مبانی سازمان مدیریت  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر شاکر - شبنم )  
مبانی سازمان و مدیریت  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر شاکر - شبنم )  
بازاریابی بین الملل  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 304 ) ، استاد:( دکتر شاکر - شبنم )  
مبانی سازمان و مدیریت  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر شاکر - شبنم )  
بازاریابی بین المللی  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 304 ) ، استاد:( دکتر شاکر - شبنم )  
حقوق اساسی  یكشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( دکتر صفایی - غلام سرور )  
حقوق اساسی(1)  یكشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس  403- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر صفایی - غلام سرور )  
حقوق سازمان های بین المللی  یكشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس  403- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر صفایی - غلام سرور )  
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی  پنج شنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( دکتر عبادی - جواد )  
مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار  پنج شنبه:( 11:0 تا 12:30 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( دکتر عبادی - جواد )  
مهارت آموزی،آموزش و توسعه منابع انسانی  پنج شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 400- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر کاظمی - سیدعباس  )  
مدیریت تولید و عملیات پیشرفته  پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس503-گل یاس ) ، استاد:( دکتر کیوانفر - وحید )  
روشهای آماری پیشرفته  پنج شنبه:( 16:15 تا 19:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( دکتر گائینی - احمد )  
حقوق اساسی سازمان های دولتی  پنج شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر نیکوگفتار - حمیدرضا )  
اخلاق و احکام کسب کار   پنج شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس516-گل یاس ) ، استاد:( دکتر نیکوگفتار - حمیدرضا )  
پایان نامه  شنبه:( 8:0 تا 8:1 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( دکترامیری - فریبرز )  
حسابداری مدیریت  پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( دکترخسروی- امیررضا )  
بازار پول و سرمایه  پنج شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( دکترخسروی- امیررضا )  
اقتصاد2(کلان)  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
مالیه عمومی  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:0 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اصول علم اقتصاد1(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  402- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد خرد  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  402- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد کلان  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس  402- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:0 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
مالیه عمومی (مدیریت)  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:0 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد خرد (مدیریت مالی)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  402- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد خرد  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  402- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد کلان  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس  402- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد خرد  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  402- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد کلان  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس  402- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد خرد  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  402- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد خرد  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  402- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد کلان  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد کلان  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اصول فقه(1)  یكشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( سیدامین قدمی )  
قواعد فقه(1)مدنی  دوشنبه:( 13:0 تا 14:0 ) ، كلاس:( كلاس501-گل یاس ) ، استاد:( سیدامین قدمی )  
پول و ارز و بانکداری  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس  404- گل نرگس ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
پول و ارز و بانکداری  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس  404- گل نرگس ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
پول و ارز بانکداری  دوشنبه:( 13:30 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس  404- گل نرگس ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
پول و ارز و بانکداری(مدیریت)  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس  404- گل نرگس ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
احکام کسب و کار  دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس 400- گل نرگس ) ، استاد:( سیدمحسن حسینی صفا )  
احکام کسب و کار  دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس 400- گل نرگس ) ، استاد:( سیدمحسن حسینی صفا )  
مبانی جامعه شناسی(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( سیدمحمدحامد حسینی )  
روانشناسی کار  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( سیدمحمدحامد حسینی )  
روانشناسی عمومی  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( سیدمحمدحامد حسینی )  
روانشناسی عمومی  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( سیدمحمدحامد حسینی )  
پروژه مالی   شنبه:( 21:0 تا 21:1 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی )  
مدیریت مالی (2)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی )  
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار  دوشنبه:( 15:31 تا 17:45 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی )  
پروژه مالی(2)  شنبه:( 21:0 تا 21:1 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی )  
کارآموزی(کارشناسی ناپیوسته حسابداری)  شنبه:( 21:0 تا 21:1 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی )  
مدیریت مالی2(کارشناسی حسابداری)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی )  
مالی1  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی )  
اصول مدیریت مالی 1  چهارشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی )  
اصول مدیریت مالی 2  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی )  
نهادهای پولی و مالی  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی )  
مبانی بانکداری ومدیریت بانک  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی )  
مدیریت مالی از نظر اسلام  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی )  
مدیریت مالی (1) از منظر اسلام  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی )  
سازمانهای پولی و مالی اسلامی و بین المللی  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی )  
مدیریت مالی(2)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی )  
مبانی بانکداری و مدیریت بانک  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( سیدمحمدحسین حسینی )  
مدیریت مالی  سه شنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
حسابرسی1  سه شنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
اصول حسابداری 3(کارشناسی حساب داری)  دوشنبه:( 10:45 تا 14:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 304 ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
قراردادهای بیمه  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( شاه حسینی - محمدرضا )  
حسابداری پیشرفته(1)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( شاهی - امید )  
حسابداری پیشرفته(2)  دوشنبه:( 10:1 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( شاهی - امید )  
حسابداری پیشرفته1(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:0 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( شاهی - امید )  
حسابداری صنعتی1(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( شاهی - امید )  
حسابداری پیشرفته 2  دوشنبه:( 10:0 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( شاهی - امید )  
بهایابی1  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( شاهی - امید )  
حسابداری صنعتی(1)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( شاهی - امید )  
حسابداری صنعتی(1)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( شاهی - امید )  
زبان فنی (حسابداری)  سه شنبه:( 16:30 تا 18:0 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان فنی (حسابداری)  سه شنبه:( 15:0 تا 16:30 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
اقتصاد 1(خرد)  سه شنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی  یكشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی(2) (گروه حسابداری)  دوشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی1  چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی1  دوشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی2  چهارشنبه:( 16:16 تا 17:45 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی2  دوشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی2  دوشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
متون مالی 1  دوشنبه:( 15:46 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
متون مالی 2  دوشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
اقتصاد خرد  دوشنبه:( 13:45 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی(1)  چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی(2)  چهارشنبه:( 16:16 تا 17:45 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
اقتصاد خرد  دوشنبه:( 13:45 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی(1)  چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی(1)  دوشنبه:( 15:46 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی(1)  دوشنبه:( 15:46 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
روانشناسی سازمانی  دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( شیرازی - فاطمه )  
روانشناسی سازمانی  دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( شیرازی - فاطمه )  
حقوق مدنی(1)-اشخاص و حمایت از محجورین  دوشنبه:( 15:31 تا 17:0 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( صبوری - حسین )  
حقوق مدنی(3)کلیات قراردادها  دوشنبه:( 17:1 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( صبوری - حسین )  
آیین دادرسی مدنی(1)  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( صبوری - حسین )  
مدیریت منابع انسانی  دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( علی اصغر اسدی داود آبادی )  
مبانی سازمان و مدیریت  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس  411- گل نرگس ) ، استاد:( علی اصغر اسدی داود آبادی )  
مدیریت حقوق و دستمزد  پنج شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:(  علی اکبر قهرمانی کلوزان  )  
اصول حسابداری 1(مدیریت مالی)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس517-گل یاس ) ، استاد:( کریمی - افسانه )  
حسابداری صنعتی  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس517-گل یاس ) ، استاد:( کریمی - افسانه )  
مدیریت منابع انسانی  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 410- گل نرگس ) ، استاد:( کریمی - حمیدرضا )  
مدیریت رفتاری  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( کلاس شماره 307 ) ، استاد:( گیلوری - سعید )  
مدیریت رفتار سازمانی  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( کلاس شماره 307 ) ، استاد:( گیلوری - سعید )  
مدیریت رفتار سازمانی  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( کلاس شماره 307 ) ، استاد:( گیلوری - سعید )  
مدیریت رفتار سازمانی  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( کلاس شماره 307 ) ، استاد:( گیلوری - سعید )  
حسابداری مالیاتی  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( محمدرضا سلیمی )  
حسابداری مالیاتی  دوشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( محمدرضا سلیمی )  
حسابداری مالیاتی(کارشناسی مالیاتی)  دوشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( محمدرضا سلیمی )  
سرپرستی سازمان  یكشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( مصطفی رفیعی )  
رفتارسازمانی  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( کلاس شماره 307 ) ، استاد:( مصطفی رفیعی )  
مبانی سازمان و مدیریت  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( مصطفی رفیعی )  
حسابداری میانه1(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 8:0 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس503-گل یاس ) ، استاد:( موسوی - سیدحسین )  
حسابداری صنعتی3(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس503-گل یاس ) ، استاد:( موسوی - سیدحسین )  
حسابداری میانه1  دوشنبه:( 8:0 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس503-گل یاس ) ، استاد:( موسوی - سیدحسین )  
برنامه ریزی مالیاتی  دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس503-گل یاس ) ، استاد:( موسوی - سیدحسین )  
حسابداری صنعتی2  دوشنبه:( 15:30 تا 17:45 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( مهسا قنبری )  
حسابرسی 1(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( مهسا قنبری )  
حسابرسی(مدیریت)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( مهسا قنبری )  
حسابرسی(1)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( مهسا قنبری )  
اصول حسابداری(1)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( مهسا قنبری )  
اصول حسابداری(1)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( مهسا قنبری )  
اصول حسابداری(1)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( مهسا قنبری )  
حسابداری شرکت های 1  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
حسابداری شرکت های2  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
حسابداری شرکت های2  دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
حسابداری دولتی 1  سه شنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
حسابداری دولتی 1  سه شنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
حسابداری میانه  چهارشنبه:( 16:0 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
مدیریت منابع انسانی  دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
مدیریت منابع انسانی  دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
مدیریت منابع انسانی  دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
مدیریت تحول سازمانی  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 400- گل نرگس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
اصول حسابداری1  دوشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( نامی فرد - فرشته )  
اصول حسابداری 1(مدیریت مالی)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( نامی فرد - فرشته )  
اصول حسابداری(1)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( نامی فرد - فرشته )  
اصول حسابداری(1)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( نامی فرد - فرشته )  
اصول حسابداری(1)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( نامی فرد - فرشته )  
حسابداری صنعتی1  سه شنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( ندا عمادیان )  
کاربرد رایانه در امور اداری1  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( سایت کامپیوتر 1 ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  
کاربرد رایانه در امور اداری2  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( سایت کامپیوتر 1 ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  
کاربرد کامپیوتر در حسابداری2  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( سایت کامپیوتر 1 ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  
کاربرد کامپیوتر در حسابداری2  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( سایت کامپیوتر 1 ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  
برنامه ریزی و توسعه   چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  
مدیریت تولید  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  
مدیریت تولید  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی(مدیریت)  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس  406- گل نرگس ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  
مدیریت پروژه  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  
اقتصاد سنجی مالی   چهارشنبه:( 10:0 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( نیلچی- مسلم )  
مبانی مهندسی مالی   چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( نیلچی- مسلم )  
بازار پول و سرمایه  چهارشنبه:( 13:45 تا 15:45 ) ، كلاس:( كلاس  406- گل نرگس ) ، استاد:( نیلچی- مسلم )  

نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹v/۰v/۱۳