معرفی گروه هیات علمی و اساتید برجسته آقای مهدی محمودی یکتا

نام و نام خانوادگی: مهدی محمودی یکتا
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
آدرس پست الکترونیکی: mahmoodiyekta@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه: شنبه-یکشنبه-دوشنبه-پنجشنبه
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: مدیریت ورزشی(گردشگری ورزشی-مدیریت استراتژیک)
توضیحات:
     

كارشناسي

کارشناسي ارشد

دانشجوي دکترا

تربيت بدني و علوم ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي

مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي

 دانشگاه اراک  - 1384 

     دانشگاه اصفهان - 1387

            دانشگاه علامه طباطبايي -1395   

مدير تربيت بدني دانشگاه ايوانکي
استاد مشاور انجمن علمي گروه تربيت بدني دانشگاه ايوانکي

 

 

عنوان مقاله

عنوان مجله و سال انتشار

نام نويسندگان(نويسنده مسئول مقاله را با علامت * مشخص فرماييد)

نمايه

 

عناوين مقالات علمي- پژوهشي (داخلي، خارجي) مستخرج از تز

 

چاپ شده

تاثير مولفه هاي گردشگري بر گرايش گردشگران ورزشي به ايران

فصلنامه علمي پژوهشي نگرش هاي نو درجغرافياي انساني-1391

مهدي محمودي يکتا*- اسماعيل ذبيحي-مسعود جورابلو

 

چاپ شده

The role of cultural and substructure components on decreasing sport tourism in iran.

Advances in applied science research-2014

مهدي محمودي يکتا*- اسماعيل ذبيحي-مسعود جورابلو-زهرا حاجي انزهايي

 

چاپ شده

Sport tourism by ecotourism resources and unnatural attractions.

International journal of sport sciences-2015

مهدي محمودي يکتا*- اسماعيل ذبيحي

 

 

 

 

عناوين مقالات ارائه شده در کنفرانس هاي (ملي و بين المللي)

چاپ شده

Motivation needs and job caracteristics of physical education teachers in semnan province.

نهمين همايش بين المللي تربيت بدني-1394

اسماعيل ذبيحي*- مهدي محمودي يکتا

 

چاپ شده

تاثير جاذبه هاي طبيعي و غير طبيعي در گرايش گردشگران ورزشي به ايران

اولين همايش ملي بازاريابي ورزش-1394

دکتر محمد سلطان حسيني-مهدي محمودي يکتا*-اسماعيل ذبيحي-سيدرضا حسيني علايي

 

چاپ شده

تاثير تبليغات رسانه اي بر گرايش افراد به ورزش همگاني

همايش ملي ورزش براي همه-1394

اسماعيل ذبيحي*- مهدي محمودي يکتا

 

چاپ شده

رابطه بين تعهد عاطفي و انگيزش پيشرفت دبيران تربيت بدني استان سمنان

اولين کنفرانس ملي راهبردهاي نوين در آموزش و پزوهش

اسماعيل ذبيحي*- مهدي محمودي يکتا

 

چاپ شده

    بازاريابي ورزشي در عصر حاضر

اولين همايش ملي بازاريابي ورزش-1394

محمد امين باسوتي*- مهدي محمودي يکتا- امير عديلي

 

چاپ شده

رابطه بين نيازهاي انگيزشي و خلاقيت کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

اولين کنفرانس ملي راهبردهاي نوين در آموزش و پزوهش

سيد حسين علوي*-اسماعيل ذبيحي-محسن لقماني-مهدي محمودي يکتا

 

تربيت بدني عمومي و ورزش         تاليف