گروه تربيت بدني اطلاعات گروه پایان نامه های مصوب کارشناسی ارشد

     
 

                                                                                                            بسمه تعالي

                                                                               عناوين پايان نامه هاي مصوب مقطع کارشناسي ارشد

مشخصات دانشجو

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

وضعيت

آزاده علي نژاد

نقش عوامل انگيزشي بر رفتار و هويت هواداري (مطالعه موردي:ليگ دسته يک
 واليبال بانوان استان تهران)

اسماعيل ذبيحي

تاييد پروپوزال

عباس کارگرپور

ارتباط سوء رفتار مربيان با انسجام تيمي و موفقيت کشتي
گيران نخبه استان البرز

سيده فريده هادوي

تاييد پروپوزال

عليرضا ناصريان

نيازسنجي آموزشي دبيران تربيت بدني شهرستان هاي استان
تهران

سيده فريده هادوي

تاييد پروپوزال

سيد صادق حسيني يگانه

ارتباط بلوغ سازماني با اخلاق حرفه اي کارکنان سازمان
ورزش شهرداري تهران

سيده فريده هادوي

تاييد پروپوزال

فهيمه دشتله

تاثير تناسب فرد-شغل بر توانمند سازي روانشناختي کارکنان
با نقش ميانجي تناسب فرد-سازمان در کميته ملي المپيک
جمهوري اسلامي ايران

سيده فريده هادوي

تاييد پروپوزال

علي حسين پور مياندسته

ارزيابي عملکرد اداره کل و ادارات ورزش و جوانان استان سمنان بر اساس مدل
 کارت امتيازي متوازن

سيده فريده هادوي

تاييد پروپوزال

ثمينه نوروزي

اولويت بندي موانع مشارکت جوانان شهرستان ابهر در فعاليت هاي ورزشي از
ديدگاه کارشناسان و مديران ورزشي

سيده فريده هادوي

تاييد پروپوزال

محمد حسين پذيرفته

آزمون عوامل رواني اجتماعي در پذيرش عمومي تقويت سياست
هاي ورزش قهرماني کشور

شهرام نظري

تاييد پروپوزال

مرجان اکبري

طراحي مدل ساختاري عوامل مرتبط با رفتار مصرف کننده
ورزشي در فروشگاههاي لوازم ورزشي شهر تهران

شهرام نظري

تاييد پروپوزال

ليدا کارآزموده

نقش امنيت بر مقاصد رفتاري گردشگران ورزش هاي
زمستاني ايران(مطالعه موردي: پيست هاي اسکي تهران)

شهرام نظري

تاييد پروپوزال

محمدرضا موج بافها

ارتباط بين هويت يابي سازماني با جامعه پذيري دبيران تربيت
شهرستان هاي استان تهران

شهرام نظري

تاييد پروپوزال

نرگس صولتي

ارتباط ابعاد بازاريابي کارآفرينانه با عملکرد باشگاه هاي ورزشي
خصوصي شهر تهران

شهرام نظري

تاييد پروپوزال

زهرا سادات فاطمي جبلي

تاثير يک دوره تمرين مهارتهاي روان شناختي بر استحکام رواني مهارت هاي
ذهني منتخب و عملکرد نوجوانان دختر واليباليست

شهرام نظري

تاييد پروپوزال

مژده هوشيار بادانش

مقايسه تاثير يک دوره تمرينات يوگا و پيلاتس بر سلامت روان کيفيت زندگي
و آمادگي کارکردي زنان سالمند غيرفعال شهر تهران

شهرام نظري

تاييد پروپوزال

سميرا غفارپور

ارتباط بين تيپ هاي شخصيتي و جو انگيزشي ادراک شده در ورزشکاران

شهرام نظري

تاييد پروپوزال

طاهره درستکار

تاثير خود گفتاري آموزشي و انگيزشي بر اجراي مهارت خودکارآمدي و اعتماد
به نفس ورزشکاران زن رشته هاي کاراته و واليبال

شهرام نظري

تاييد پروپوزال

مصطفي نجار

نقش هوش هيجاني بر عملکرد بازار فروش در بازاريابي ورزشي

شهرام نظري

تاييد پروپوزال

مهدي جنتي

تاثير سهولت خدمات و کيفيت ادراک شده بر درک ارزش و اهداف آينده خريد مصرف کنندگان مراکز ورزشي ارزان قيمت

شهرام نظري

تاييد پروپوزال

عطااله محمدعلي نژاد

تدوين الگوي مديريت مصرف مکمل هاي غذايي ورزشي مجاز در ورزش ايران

لقمان کشاورز

تاييد پروپوزال

داود قرباني

تدوين مدل ارتباطي هوش سازماني با مديريت تعارض در هيئت هاي ورزشي استان تهران

لقمان کشاورز

تاييد پروپوزال

ابوالفضل حيدره

تاثير هوش بازاريابي بر قصد و مهارت هاي کارآفرينانه مديران
استخرهاي شنا تهران

محسن اسمعيلي

تاييد پروپوزال

نسيم خلج

رابطه عوامل موثر بر حضور شرکت هاي ورزشي در
نمايشگاههاي بازرگاني با گرايشات راهبردي بازاريابي

محسن اسمعيلي

تاييد پروپوزال

مهدي سعادتي

بررسي نقش آميخته بازاريابي گردشگري ورزشي بر ارزش ويژه برند اماکن
 گردشگري استان سمنان

محسن اسمعيلي

تاييد پروپوزال

شکوفه طبسي

رابطه اثر بخشي معلمان تربيت بدني با ويژگي هاي جمعيت شناختي آن ها

محسن حلاجي

تاييد پروپوزال

سيداحمد حسيني

تفاوت اثربخشي معلمان تربيت بدني مرد و زن شهرستان هاي استان تهران

محسن حلاجي

تاييد پروپوزال

طلا حريري اکبري

رابطه بين سبک رهبري تحول گرا و عمل گرا با اثر بخشي معلمان تربيت بدني زن دوره دوم متوسطه شهر تهران

محسن حلاجي

تاييد پروپوزال

 


 
 
فایل های پیوست