معرفی گروه هیات علمی و اساتید برجسته آقای دکتر شهرام نظری

نام و نام خانوادگی: شهرام نظری
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
آدرس پست الکترونیکی: shahram.nazari@yahoo.com
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی: مدیریت ورزشی-ورزش همگانی
توضیحات:
     

تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تربيت معلم تهران
کارشناسي
تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
کارشناسي ارشد
تربيت بدني و علوم ورزشي-گرايش مديريت ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز
دانشجوي مقطع دکتري

عنوان فعاليت
محل خدمت
سمت
مدت همکاري
آموزشي ، فرهنگي ، پژوهشي و اداري
دانشگاه عالي ايوانکي
عضويت در هيئت امناي و هيئت موسس دانشگاه عالي ايوانکي از طرف وزير علوم، تحقيقات و فن آوري
4 سال
آموزشي ، فرهنگي ، پژوهشي و اداري
پاکدشت
رئيس دانشگاه پيام نور مرکز پاکدشت
7 سال
آموزشي ، فرهنگي ، پژوهشي و اداري
پاکدشت
عضو هيئت موسس دانشگاه پيام نور-مرکز پاکدشت
7 سال
آموزشي ، فرهنگي ، پژوهشي و اداري
دانشگاه عالي ايوانکي
معاونت دانشجويي و فرهنگي
5 سال
آموزشي
دانشگاه پيام نور استان تهران
مدير نظارت، ارزيابي و دبير کميته برنامه ريزي و توسعه کاربردي
2 سال
پژوهشي
فدراسيون ورزشهاي رزمي
عضو هيئت رئيسه و مسئول کميته تحقيقات و پژوهش
5 سال


تأثير مصرف ملاتونين بر شاخص هاي قلبي-تنفسي در هنگام فعاليت ورزشي

1390 بهار

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

تأثير برنامه حرکتي منتخب بر رشد مهارتهاي بنياد کودکان 6-4 سال پسر

1390 تير

فصلنامه علوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج

بررسي آسيب هاي ورزشي کاراته کاهاي شرکت کننده در مسابقات بين المللي جام وحدت و دوستي

1390 تير

مجله علمي پژوهشي طب نظامي، پلي تکنيک تخصصي بقية ا...، پژوهشکده طب رزمي

تأثير برنامه چهار هفته اي پروتکل تمرينات درماني روي کمردرد ورزشکاران

1390 آبان

کنگره بين المللي طب نظامي ملبورن استراليا

مقايسه دو روش تمريني قدرتي و انعطاف پذيري منتخب بر برد شوت و سرعت دريبل فوتياليستها ليگ برتر شهر تهران

1390 بهمن

فصلنامه علوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج

نيمرخ آمادگي جسماني بازيکنان ليگ برتر ايران

1391

دانشگاه شهيد بهشتي، فصلنامه دانشکده تربيت بدني

ورزش و تعليم و تربيت

1377 آبان

نشريه ماهيانه ورزش و ارزش، اداره کل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش شماره 133

ورزشکاران و ويتامين ها

1377 مهر

نشريه ماهيانه ورزش و ارزش، اداره کل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش شماره 132

مقالات ارائه شده در همايش

توصيه هاي رهبري در خصوص نقش ورزش همگاني در سلامت بانوان

1392 آذر

دانشگاه ناجا-فدراسيون ورزشهاي همگاني

بررسي رابطه ميزان کارآفريني و پنج فاکتور شخصيت در دانشجويان تحصيلات تکميلي شهر اصفهان

1392 آذر

دانشگاه um  مالزي - کوالالامپور

همايش علم و فوتبال با عنوان ارتباط هوش هيجاني با سلامت رواني در داوران ليگ برتر فوتبال ايران

1392 آبان

آکادمي فدراسيون فوتبال

نقش کيفيت خدمات و تعهد به فعاليت بدني بر وفاداري به برند در اماکن ورزشي شهر تهران

1392 اسفند

سخنراني در اولين همايش ملي کاربرد مديريت ورزشي


نوع پژوهش 
عنوان پژوهش کتاب
سال ارائه
محل ارائه
نقش در اجرا
تأليف کتاب
حرکات اصلاحي در ناهنجاريهاي بدني
1390
انتشارات موسسه آموزش عالي ايوانکي
مولف
تأليف کتاب
تربيت بدني عمومي (چاپ 1 و 2)
1389
انتشارات موسسه آموزش عالي ايوانکي
مولف
تأليف کتاب
آنچه مربيان کشتي و کشتي گيران بايد بدانند
1388
انتشارات جهان جام جم - فدراسيون کشتي ج.ا.ايران
مولف
ترجمه کتاب
تئوري و عمل در بازاريابي پيشرفته
1391
انتشارات حتمي
مولف