اطلاعات گروه اساتید گروه علیرضا پورنبی

نام و نام خانوادگی: علیرضا پورنبی
دانشکده: عمران و معماری
گروه آموزشی: معماری و شهرسازی
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه: با توجه به برنامه ریزی ترم
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: باستان‌شناسي
توضیحات:
     

فارغالتحصیل رشته باستان شناسی، گرایش تاریخی، در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

تدریسدروس آشنایی با معماری اسلامی1، معماری اسلامی2، آشنایی با تاریخ معماری جهان،روستا 1 و 2، تاریخ هنر 1، تاریخ هنر 2، تاریخ هنر جهان، تاریخ هنر ایران دردانشگاه ایوانکی از سال 1392

تدریسدر رشته گردشگری و میراث فرهنگی واحد 6 دانشگاه جامع علمی و کاربردی سال 1392

تدریسدرس مرمت بنا در دانشگاه رسام سال 1393

تدریسدر دروس معماری ایران و جهان، تاریخ فرهنگ و هنر و معماری ایران، میراث فرهنگی،فرهنگ و اقوام ایران، صنایع دستی، و صنعت گردشگری در مؤسسه فنی و حرفه ای تراشهتصویر هنر از سال 1393

تدریس در آموزشگاه صدای ایران زیر نظر وزارت فرهنگو ارشاد اسلامی از سال 1392

معماریاسلامی (بررسی آثار معماری در سرزمینهای اسلامی) - آماده برای چاپ

معماریاسلامی (بررسی آثار معماری ایرانِ بعد از اسلام)- در حال تألیف