اطلاعات گروه اساتید گروه حسین عالی

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر حسین عالی
دانشکده: معماری و شهرسازی
گروه آموزشی: معماری و شهرسازی
آدرس پست الکترونیکی: haair790@yahoo.com
روزهای حضور در دانشگاه: دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه(ساعات پاسخگویی در طول هفته) روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 9 الی 12
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی: معماری و شهرسازی
توضیحات:
     

کارشناسي ارشد: رشته مرمت و احياي بنا ها و بافت هاي تاريخي

با عنوان پايان نامه طرح مرمت و احياي کاروانسراي قلعه سنگي قلمرود.


دکتري : رشته باستان شناسي گرايش اسلامي


با عنوان مطالعه و تحليل معماري مسکوني نواحي شمالي دشت کوير در عهد قاجاريه بر اساس شواهد باستان شناختي استان

سمنان  با معدل 18/36

مدير گروه مرمت و معماري و شهرسازي دانشگاه ايوان‌کي از سال 1388 تا کنون

گذراندن دوره کارآموزي ارشد درسايتهاي مرمتي تخت سليمان و معبد آناهيتاي کنگاور


-     اززنده سازي ويژگي هاي معماري وآرايه هاي عمارت ناظميان شهر سمنان سال انتشار :1394 محل انتشار : سومين کنگره بين المللي عمران ، و توسعه شهري

-  اثرات منابع طبيعي و سنت هاي ديرينه ي روستاي آب اسک بر گردشگري آن سومين کنفرانس علمي پژوهش هاي افق هاي نوين در علوم جغرافيا و برنامه ريزي ، معماري و شهر سازي ايران

-    بررسي تزيينات خانه هاي قاجاري شهرتهران با تکيه بر نمونه هاي مشابه


-     دبيرخانه دومين همايش بين المللي معماري عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سوم تهران خرداد 1395

-     باز زنده سازي ويژگي هاي معماري وآرايه هاي عمارت ميرآخوري ها در شهرستان گرمسار دومين همايش بين المللي معماري عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سوم  تهرانخرداد1395

-   ساختار معماري قزوين در دورانصفويه و قاجار بر اساس شواهد باستان شناختي، همايش باستان شناسان جوان 93

-     طراحي فضاهاي شهري عملگرا رويکردي به منظور توسعه پايدار اقتصادي و فرهنگي در محيط هاي شهري نمونه موردي طراحي نمايشگاه گلهاي گلخانه اي در شهرستان پاکدشت سومين کنفرانس علمي پژوهشي افق هاي نوين در علوم جغرافيا و برنامه ريزي ،معماري و شهرسازي

-     جستاري بر مفهوم شناسي عرصه هاي عمومي شهري در بازخواني نظريه انتقادي و مکتب فرانکفورت، مجله  علمي و پژوهشي مديريت شهري، 93

-     جستاري بر پيشينه و پتانسيل موجود در روستاي برغان در گسترش گردشگري و توريسم دبيرخانه دومين همايش بين المللي معماري عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سوم

-     آسيب نگاري مسجد شيخ رجبعلي خياط تهران، دومين همايش بين المللي معماري عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سوم تهران خرداد1395

-     تحليل معماري و سازه هاي نويناستاديوم ورزشي آليانز آرنا، کانون سراسري انجمن هاي صنفي مهندسان معمار ايران همايش بين المللي معماري عمران و شهرسازي در هزاره سوم تهران خرداد 1395

-     گونه شناسي معماري مقابر ايلخاني در استان سمنان با تکيه بر نمونه هاي مشابه ، مجموعه مقالات دومين کنگره بين المللي افق هاي جديد در معماري و شهرسازي بهمن ماه 1394 تهران

-     بازسازي داده هاي جغرافيايي معماري شهر کاشان از نظر سياحان غربي در دوره صفويه، کنفرانس سالانه تحقيقات در مهندسي عمران معماري و شهرسازي و محيط زيست پايدار 24 آذر

-    بررسي ويژگيهاي معماري کاروانسراي مزينان و کاروانسراهاي مشابه دوره صفويه، سومين کنفرانس علمي پژوهشي افق هاي نوين در علوم جغرافيا و برنامه ريزي ،معماري و شهرسازي ايران

-     کنکاشي پيرامون پيشينه و پتانسيلموجود فعلي بندر پيربازار به عنوان منطقه گردشگري و توريستي مجموعه مقالات دومينکنگره بين امللي افق هاي جديد در معماري و شهرسازي بهمن ماه 1394، تهران

-     بررسي عناصر معماري پايدار دربناهاي فوقاني اقليم سرد و خشک (کاروانسراي بيستون )، دومين کنگره بين المللي علومزمين و توسعه نگري

-     ويژگي هاي معماري مناداي سلجوقيانبا تاکيد بر نمونه موردي مسجد جامع سمنان و مسجد و تاريخانه دامغان،  دومين کنفرانس بين المللي انسان ، معماري وشهرسازي

-     طراحي فضا هاي شهري عملکرد بهمنظور توسعه پايدار اقتصادي و فرهنگي در محيط شهري نمونه موردي طراحي نمايشگاه گلهاي گلخانه اي در شهرستان پاکدشت ، سومين کنگره علمي پژوهشي افق هاي نوين در علومجغرافيايي و برنامه ريزي معماري و شهرسازي

-     بافت هاي تاريخي منطقه 12 شهر تهران، فرصتي براي بهبود گردشگري شهري،  کنفرانسبين المللي معماري و شهرسازي

-     بررسي و توصيف معمارانه حمام سلطانامير احمد کاشان با تکيه بر گونه شناسي معمارانه نمونه هاي مشابه، دومين کنگره بينالمللي افق هاي جديد در معماري و شهرسازي

-     کنکاشي پيرامون پيشينه و پتانسيلموجود فعلي روستاي ريکان ونقش آن در توسعه گردشگري و توريستي ، دبيرخانه دومينهمايش بين المللي معماري و عمران و شهرسازي درآغازهزاره سوم  تهران خرداد95

-     جستاري بر پيشينه و پتانسيل منطقهي آبعلي در توسعه ي گردشگري  دومين همايشبين المللي و چهارمين همايش ملي معماري و عمران و محيط زيست شهري، تيرماه95

-     بررسي تزئينات خانه هاي قاجاري شهرتهران با تکيه بر نمونه هاي مشابه دبيرخانه دومين همايش بين المللي معماري ، عمرانو شهرسازي آغاز هزاره سوم تهران - دي ماه

سوابق تدريس:

هيات علمي دانشگاه ايوان‌کي از سال 1390 تا کنون

تدريس دروس تخصصي رشته هاي مرمت بنا و معماري شامل معماري جهان ، آشنايي با مرمت ابنيه، مطالعه و شناخت

بناهاي تاريخي، تعمير و نگهداري ساختمان، معماري اسلامي، روستا، طراحي معماري 1و2و3 و...از سال 88 تا کنون در

دانشگاه ايوان‌کي

هدايت و راهنماي 120 پايان نامه مرمت و معماري در مقطع کارشناسي تا کنون (94) و ادامه داشتن استاد راهنمايي

10پايان نامه در هر ترم

هدايت و راهنماي پايان نامه کارشناسي ارشد در هر ترم 6 پايان نامه

هدايت و راهنمايي  کار آموزي 400 دانشجوي کارداني و کارشناسي مرمت و معماري تا کنون (97) و ادامه داشتن 30

دانشجو در هر ترم

تاليف:

تاليف کتاب مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي نشر جهان جام جم، سال 88

 تاليف کتاب متره و برآورد پروژه نشر جهان جام جم، سال 89 ، چاپ دوم

تاليف کتاب تعمير و نگهداري ساختمان نشر جهان جام جم، سال 89 ، چاپ دوم

تاليف کتاب هنر اسلامي و تبلور آندر تاج محل و کاخ الحمراء  نشر موسسه آموزش عالي ايوانکي، سال 90

تاليف کتاب معماري اسلامي و پياده سازي آن در تهران، نشر عمارت پارس، 91

تاليف کتاب تکنولوژي بتن، نشرعمارت پارس، سال91

روش هاي اجرايي ساختمان، از سنتيتا پيشرفته، نشر عمارت پارس، سال 91

محاسبات دستي شاختمان، نشر عمارتپارس، سال 92

تاليف کتاب مديريت و تشکيلاتکارگاهي، نشرعمارت پارس، سال 93

سي و چهار مقاله باستان شناسي ومعماري دکتر علي اصغر ميرفتاح، نشر عمارت پارس، سال 94در حال انتشار:


حکمت و هنر اسلامي


ترجمه کتاب شهر هاي اسلامي


تدوين ديکشنري رشته تاريخ و باشتانشناسي


شرکت در کارگاه آموزشي تدوين استراتژي و تحول سازماني

پژوهشگر برتر دانشگاه ايوان‌کي در سال هاي 88 و 92

استاد نمونه دانشگاه ايوان‌کي در سال 92

شرکت در کارگاه سازه هاي سنتي دانشگاه اصفهان

شرکت در کارگاه آموزشي تدوين استراتژي و تحول سازماني

شرکت در دوره هاي آموزشي صنعتي سازي ساختمان

داوري در مسابقه طراحي با عنوان کربلا، اقليم عشق

داوري در مسابقه طراحي با عنوان غدير

طرح برتر در زمينه مسابقه طراحي ميدان الغدير شهر ايوان‌کي

طرح برتر در زمينه مسابقه طراحي دانشگاه علوم تحقيقات اقليم گرم و خشک

داوري در مسابقه طراحي با عنوان کربلا، ميعادگاه خوبان 1

داوري در مسابقه طراحي با عنوان کربلا، ميعادگاه خوبان 2

داوري مسابقه سي و يکمين جشنواره قران و عترت

داوري مسابقه سي و دومين جشنواره قران و عترت

داوري مسابقه سي و سومين جشنواره قران و عترت

طرح برتر در زمينه مسابقه طراحي يادمان شهيد گمنام در دانشگاه سيستان